Dostawa, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego pieca komorowego niskotemperaturowego przeznaczonego do wygrzewania detali silników lotniczych

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego pieca komorowego niskotemperaturowego przeznaczonego do wygrzewania detali silników lotniczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1.

Termin realizacji zamówienia: 31.08.2020 r.

Gwarancja minimum 12 miesięcy od podpisania protokołu odbioru.

Termin związania ofertą: 60 dni.

Kryteria wyboru ofert: 100% cena.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania. Ponadto do oferty należy dołączyć:

  1. typ zaproponowanego urządzenia i jego parametry techniczne;
  2. deklaracje zgodności, zgodność z wymaganymi normami;
  3. pełny wykaz elementów, części, materiałów niepodlegających gwarancji (materiały eksploatacyjne);
  4. zdjęcia lub rysunki poglądowe proponowanego urządzenia.

Osobami do kontaktu są:
1. w sprawach przedmiotu zamówienia – Dariusz Kamola tel. /81/ 883 01 22 wew. 218
2. w sprawach formalnych – Angelika Wójcik – tel. /81/ 883 01 22 wew. 226.

W przypadku gdy w realizacji zamówienia w siedzibie Zamawiającego będą uczestniczyć osoby nie posiadające polskiego obywatelstwa Wykonawca zobowiązany jest zgłosić przedstawicielowi Zamawiającego zamiar skierowania takich pracowników do wykonywania prac nie później niż:
1. 22 dni przed rozpoczęciem przez nich pracy jeżeli posiadają obywatelstwo inne niż któregoś z krajów UE;
2. 15 dni przed rozpoczęciem przez nich pracy jeżeli posiadają obywatelstwo któregoś z krajów UE;
3. Zgłoszenie takie musi zostać dokonane w dniu roboczym nie później niż do godz. 10:00;
4. Zgłaszający zamiar zatrudnienia takich pracowników wraz ze zgłoszeniem tego zamiaru zobowiązany jest dostarczyć informacje obejmujące:
a) imię i nazwisko w alfabecie łacińskim;
b) datę i miejsce urodzenia;
c) nr paszportu i nazwę kraju wydającego paszport, termin ważności paszportu;
d) nazwę instytucji delegującej pracownika do wykonywania prac, jeśli jest inna niż nazwa Wykonawcy;
e) powód delegowania obcokrajowca do wykonywania prac.

Na Państwa ofertę oczekujemy do dnia 23.03.2020 r. Oferty należy przesyłać na fax. nr /81/ 883 02 48, e-mail: angelika.wojcik@wzl1deblin.pl lub pocztą na adres zakładu: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A. Oddział w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 4, 08 – 521 Dęblin.           

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub zakończenia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez wskazania przyczyny.

Załączniki 2 na 2 str.:
Zał. Nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – 1×1 str.
Zał. Nr 2 – formularz ofertowy – 1×1