Dostawa, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego urządzenia do sprawdzania silników (rozruszników) elektrycznych

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W związku z prośbą jednego z Wykonawców Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 30.03.2020 r. godz. 13.00

ZAMAWIAJĄCY :

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A. Oddział w Dęblinie
ul. Lotników Polskich 4, 08 – 521 Dęblin
tel: (081) 883 01 22, fax: (081) 88 30 248
e-mail: sekretariat@wzl1deblin.pl

adres strony internetowej: www.wzl1.mil.pl

zaprasza do składania ofert na:

Dostawa, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego urządzenia do sprawdzania silników (rozruszników) elektrycznych

 1. Podstawą do ubiegania się o udzielenie zamówienia jest złożenie oferty w oparciu o wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
 2. Kryteria oceny ofert wraz ze znaczeniem poszczególnych kryteriów o znaczeniu: cena – 100%.
  Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 100 pkt. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert obejmuje pkt. 11 Specyfikacji Warunków Zamówienia.
 3. Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.wzl1.mil.pl
 4. Ofertę, w formie pisemnej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Punkcie Ewidencyjnym znajdującej się na 1 piętrze biurowca (budynek nr 27) lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego do dnia 20.03.2020 r. do godz. 13.00.
 5. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 60 dni od terminu jej złożenia.
 6. W przypadku, gdy w postępowaniu złożona zostanie jedna oferta odpowiadająca treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w celu ustalenia postanowień umowy Zamawiający przeprowadzi negocjacje z jednym wykonawcą w oparciu o treść złożonej oferty.
 7. Osoby upoważnione do kontaktów:
 • Mirosław Małek, tel. /81/ 883 01 22 wew. 202, e-mail  mirosław.malek@wzl1deblin.pl          
 • Dariusz Kamola, tel. /81/ 883 01 22 wew. 218, e-mail dariusz.kamola@wzl1deblin.pl
 • Marcin Iwanek tel. /81/ 883 01 22 wew. 270, e-mail: marcin.iwanek@wzl1deblin.pl
 • Angelika Wójcik tel. /81/883 01 22 wew. 226 e-mail angelika.wojcik@wzl1deblin.pl 

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania zaproszenia do składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty z możliwością zmiany terminu wyboru oferty lub zakończenia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez wskazania przyczyny.