Remont budynku nr 35 polegający na wymianie drzwi wejściowych jedno i dwuskrzydłowych

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na remont budynku nr 35 polegający na wymianie drzwi wejściowych jedno i dwuskrzydłowych do pomieszczeń na parterze budynku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1.

Termin realizacji zamówienia: 31.08.2020 r.

Termin związania ofertą: 60 dni.

Kryteria wyboru ofert: 100% cena.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania.

Oferta zostanie sporządzona na podstawie dokładnych obmiarów wykonanych przez Wykonawcę podczas wizji lokalnej przeprowadzonej na obiekcie.

Wizji lokalnej można dokonać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-14.30 po uprzednim kontakcie z osobami wymienionymi poniżej.
Osobami do kontaktu są:
– w sprawach przedmiotu zamówienia:
Dariusz Kamola tel. /81/ 883 01 22 wew. 218
– w sprawach formalnych:
Angelika Wójcik – tel. /81/ 883 01 22 wew. 226.

W przypadku gdy w realizacji zamówienia w siedzibie Zamawiającego będą uczestniczyć osoby nie posiadające polskiego obywatelstwa Wykonawca zobowiązany jest zgłosić przedstawicielowi Zamawiającego zamiar skierowania takich pracowników do wykonywania prac nie później niż:
1. 22 dni przed rozpoczęciem przez nich pracy jeżeli posiadają obywatelstwo inne niż któregoś z krajów UE;
2. 15 dni przed rozpoczęciem przez nich pracy jeżeli posiadają obywatelstwo któregoś z krajów UE;
3. Zgłoszenie takie musi zostać dokonane w dniu roboczym nie później niż do godz. 10:00;
4. Zgłaszający zamiar zatrudnienia takich pracowników wraz ze zgłoszeniem tego zamiaru zobowiązany jest dostarczyć informacje obejmujące:
a) imię i nazwisko w alfabecie łacińskim;
b) datę i miejsce urodzenia;
c) nr paszportu i nazwę kraju wydającego paszport, termin ważności paszportu;
d) nazwę instytucji delegującej pracownika do wykonywania prac, jeśli jest inna niż nazwa Wykonawcy;
e) powód delegowania obcokrajowca do wykonywania prac.                                 

Na Państwa ofertę oczekujemy do dnia 24.03.2020 r. Oferty należy przesyłać na fax. nr /81/ 883 02 48, e-mail: angelika.wojcik@wzl1deblin.pl lub pocztą na adres zakładu: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A. Oddział w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 4, 08 – 521 Dęblin.           

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub zakończenia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez wskazania przyczyny.

Załączniki 2 na 4 str.:
Zał. Nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – 1×2 str.
Zał. Nr 2 – formularz ofertowy – 1×2