Informacja

 

Łódź, dnia 10.06.2020 r.

 

INFORMACJA

 

W związku z planowanym na dzień 17.06.2020 roku Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A., zgodnie z art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych, informuję, że w Biurze Zarządu Spółki, od dnia 10.06.2020 r.  (bud 1/35, pok. 13), będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Za okazaniem dowodu tożsamości, akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy.

 

W razie pytań informacji udzielają:

Joanna Filipczak

Agnieszka Zielonka

 

Bud nr 1/35, pok. nr 13

tel. wew. 339

Walne Zgromadzenie

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 17.06.2020 r.

 WZL1 będą serwisować śmigłowce AW 101 Merlin

Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A. i Politechnika Gdańska podpisały dzisiaj umowy w sprawie wykonania zobowiązań offsetowych oraz umowy licencyjne związane z realizacją zawartej w kwietniu 2019 roku umowy offsetowej.

Dział badawczo-rozwojowy

Nowy hangar lotniczy Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z uroczystości otwarcia

Otwarcie nowego hangaru

Nowy hangar w łódzkich Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 1 S.A.

Zaproszenie do składania ofert

MS.0712.205.2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

ZAMAWIAJĄCY :

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A. Oddział w Dęblinie

ul. Lotników Polskich 4, 08 – 521 Dęblin

tel: (081) 883 01 22, fax: (081) 88 30 248

e-mail: sekretariat@wzl1deblin.pl

 

zaprasza do składania ofert na:

Remont budynku nr 5 i nr 20

 

 1. Podstawą do ubiegania się o udzielenie zamówienia jest złożenie oferty w oparciu
  o wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
 2. Kryteria oceny ofert wraz ze znaczeniem poszczególnych kryteriów o znaczeniu: a) cena – 80%, b) termin realizacji – 20%

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 100 pkt.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert obejmuje pkt. 11 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

 1. Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.wzl1.mil.pl
 2. Ofertę, w formie pisemnej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Punkcie Ewidencyjnym znajdującej się na 1 piętrze biurowca (budynek nr 27) lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego do dnia 09.09.2019 r. do godz. 13.00.
 3. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 60 dni od terminu jej złożenia.
 4. W przypadku, gdy w postępowaniu złożona zostanie jedna oferta odpowiadająca treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w celu ustalenia postanowień umowy Zamawiający przeprowadzi negocjacje z jednym wykonawcą w oparciu o treść złożonej oferty.
 5. Osoby upoważnione do kontaktów:

   Mirosław Małek, tel. /81/ 883 01 22 wew. 202, e-mail  mirosław.malek@wzl1deblin.pl

   Dariusz Kamola, tel. /81/ 883 01 22 wew. 218, e-mail dariusz.kamola@wzl1deblin.pl

   Longin Dobrecki tel. /81/ 883 01 22 wew. 296, e-mail  longin.dobrecki@wzl1deblin.pl

   Angelika Wójcik tel. /81/883 01 22 wew. 226 e-mail angelika.wojcik@wzl1deblin.pl      

         

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania zaproszenia do składania ofert.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty z możliwością zmiany terminu wyboru oferty lub zakończenia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez wskazania przyczyny.

Międzynarodowy salon przemysłu obronnego

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. na targach MSPO

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. posiadają bogatą ofertę usług. Doskonałą okazją do ich prezentacji stanowią tegoroczne kieleckie targi MSPO. Odwiedzający będą mogli zobaczyć precyzyjnie wykonane modele śmigłowców remontowanych, obsługiwanych i modernizowanych w Spółce. Pochwalimy się również naszą produkcją wyrobów kompozytowych realizowaną zgodnie z najnowszymi trendami światowymi, modelem silnika TW3-117, czy kompozytowym bezzałogowym statkiem powietrznym „Szerszeń”. Dla największych miłośników lotnictwa i rozwiązań technicznych przygotowaliśmy, przy współpracy z PGZ S.A., Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych, spółkami Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.  oraz firmą Rafael Uniwersalny System Pokładowy Do Zwiększania Potencjału Bojowego Śmigłowców Wojskowych Na Przykładzie Mi-24. Śmigłowiec pojawi się  na targach w skali 1:1. Warto dodać, że projekt został zgłoszony do prestiżowej nagrody Defender, wręczanej za innowacyjne produkty wojskowe.  Zapraszamy do odwiedzenia stoiska Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. – hala C, stoisko nr 7.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 30.08.2019 r.

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A z siedzibą w Łodzi, 93-465 Łódź, ul. Dubois 119, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000295398, na podstawie § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30.08.2019 roku na godzinę 11.00 Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4a (Biuro Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.).

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie kapitału rezerwowego
  celem podwyższenia wynagrodzenia wykonawcy inwestycji polegającej na budowie hangaru lotniczego z zapleczem techniczno – socjalnym.
 5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

FLY FEST

VII edycja Pikniku Lotniczego Fly Fest już za nami. Dwa dni pokazów lotniczych przyciągnęły tysiące fanów lotnictwa. Odwiedzający wystawę mogli podziwiać fantastyczne pokazy lotnicze, maszyny eksponowane na lądzie oraz oczywiście modele śmigłowców Mi-24 i Mi-8 znajdujące się na stoisku WZL-1 S.A. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia.