Informacja

 

Łódź, dnia 10.06.2020 r.

 

INFORMACJA

 

W związku z planowanym na dzień 17.06.2020 roku Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A., zgodnie z art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych, informuję, że w Biurze Zarządu Spółki, od dnia 10.06.2020 r.  (bud 1/35, pok. 13), będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Za okazaniem dowodu tożsamości, akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy.

 

W razie pytań informacji udzielają:

Joanna Filipczak

Agnieszka Zielonka

 

Bud nr 1/35, pok. nr 13

tel. wew. 339

Walne Zgromadzenie

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 17.06.2020 r.

 WZL1 będą serwisować śmigłowce AW 101 Merlin

Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A. i Politechnika Gdańska podpisały dzisiaj umowy w sprawie wykonania zobowiązań offsetowych oraz umowy licencyjne związane z realizacją zawartej w kwietniu 2019 roku umowy offsetowej.

Ogłoszenie

 

Łódź, dnia 23.12.2019 r.

 

INFORMACJA

 

W związku z planowanym na dzień 03.01.2020 roku Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A., zgodnie z art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych, informuję, że w Biurze Zarządu Spółki, od dnia 30.12.2019 r.  (bud 1/35, pok. 13), będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Za okazaniem dowodu tożsamości, akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy.

 

W razie pytań informacji udzielają:

Joanna Filipczak

Agnieszka Zielonka

 

Bud nr 1/35, pok. nr 13

tel. wew. 339

Ogłoszenie

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A z siedzibą w Łodzi, 93-465 Łódź,
ul. Dubois 119, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr :KRS 0000295398, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 03.01.2020 roku na godzinę 10.00. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4a (Biuro Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.).

 

Porządek obrad obejmuje:

 

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę Umowy w Sprawie Wykonania Zobowiązań Offsetowych i zawarcia Umów Licencyjnych związanych z realizacją Umowy Offsetowej z dnia 8 kwietnia 2019 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji w postaci hali produkcyjnej struktur kompozytowych w Oddziale w Dęblinie.
 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zaproszenie do składania ofert

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. ul. Dubois 119 93-465 Łódź
zapraszają do składania ofert na:

Zakup wózka podnośnikowego

Termin realizacji zadania – zaproponowany przez dostawcę (jednak nie dłuższy niż 4 m-ce.).

Wycenę ryczałtową urządzenia należy sporządzić w oparciu o:
1. Specyfikację w załączniku Nr 1,
2. wytyczne inwestora.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
Wojciech Kwiatkowski – Główny Mechanik tel. 42 681 55 60 w 208,
Waldemar Poros – Mistrz ds. energetycznych tel. 42 681 55 60 w 274,
Aneta Rybczyńska – Mistrz ds. utrzymania ruchu tel. 42 681 55 60 w 208.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Wózki akumulatorowe”
w siedzibie spółki, w nieprzekraczalnym terminie do dn. 10.01.2020r. do godziny 1400 (decyduje data wpływu do WZL-1 S.A).
Rozpatrzenie ofert nastąpi do dn. 17.01.2020r.

Kryterium oceny ofert:
• Cena – 70 % wagi oferty,
• Termin realizacji – 20 % wagi oferty,
• Gwarancja – 10 % wagi oferty (przy okresie maksymalnym do 5 lat)

Oferty nie zawierające parafowanych i potwierdzonych załączników zamieszczonych na stronie internetowej WZL-1 S.A. z adresem www.wzl1.mil.pl nie zostaną rozpatrzone.

Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru oferty lub rezygnacji z jej wyboru oraz zmiany terminu rozpatrzenia ofert bez podania przyczyn. Zaproszenie nie dotyczy Przedsiębiorców w odniesieniu do których wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe.

Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PROJEKT, DOSTAWĘ I MONTAŻ STAŁEGO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA PRZED UPADKIEM

w WOJSKOWYCH ZAKŁADACH LOTNICZYCH NR 1 S.A. w ŁODZI

 

 

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. ul. Dubois 119  93-465 Łódź

 

Zapraszają do składania  ofert na:

 

Projekt, dostawę i montaż stałego systemu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości

 

Termin realizacji zadania – zaproponowany przez dostawcę (jednak nie dłuższy niż 4 m-ce.).

Wycenę ryczałtową urządzenia należy sporządzić w oparciu o:

 

 1. wytyczne inwestora.

 

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Wojciech Kwiatkowski   –  Główny Mechanik                     tel.  42 681 55 60  w 208,

Aneta Rybczyńska           – Mistrz ds. utrzymania ruchu      tel.  42 681 55 60 w 208.

 

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Stały system zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości”w siedzibie spółki w nieprzekraczalnym terminie do dn. 10.01.2020r. do godziny 1400 (decyduje data wpływu do WZL-1 S.A).

Rozpatrzenie ofert nastąpi do dn.  17.01.2020r.

Kryterium oceny ofert:

 • Cena                                                                        – 70 % wagi oferty,
 • Termin realizacji                                                                        – 20 % wagi oferty,
 • Gwarancja                                                                        – 10 % wagi oferty (przy okresie maksymalnym do 5 lat)

 

Oferty nie zawierające parafowanych i potwierdzonych załączników zamieszczonych na stronie internetowej WZL-1 S.A. z adresem www.wzl1.mil.pl nie zostaną rozpatrzone.

 

Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru oferty lub rezygnacji z jej wyboru oraz zmiany terminu rozpatrzenia ofert bez podania przyczyn. Zaproszenie nie dotyczy Przedsiębiorców w odniesieniu do których wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe.

Ogłoszenie

Łódź, dnia 13.12.2019 r.

 

INFORMACJA

 

 W związku z planowanym na dzień 19.12.2019 roku Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A., zgodnie z art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych, informuję, że w Biurze Zarządu Spółki, od dnia 16.12.2019 r.  (bud 1/35, pok. 13), będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Za okazaniem dowodu tożsamości, akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy.

 

W razie pytań informacji udzielają:

Joanna Filipczak

Agnieszka Zielonka

 

Bud nr 1/35, pok. nr 13

tel. wew. 339

Ogłoszenie

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A z siedzibą w Łodzi, 93-465 Łódź,
ul. Dubois 119, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr :KRS 0000295398, na wniosek akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, złożonym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 19.12.2019 roku na godzinę 11.00. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4a (Biuro Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.).

 

Porządek obrad obejmuje:

 

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

 1. W 23 ust. 5 o dotychczasowej treści:

„Do obowiązków Zarządu należy również sporządzenie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu, zaopiniowanego przez organ nadzorczy sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.”

kropkę zastępuje się wyrażeniem: „wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.”

 1. W 25 ust. 1 o dotychczasowej treści:

„Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego, z zastrzeżeniem § 26 ust. 1.”

przecinek po wyrazach „powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza” zastępuje się kropką, po której dodaje się sformułowanie: „Powołanie Prezesa oraz pozostałych Członków Zarządu następuje”.

 1. W 35 ust. 2 pkt 7 o dotychczasowej treści:

„zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym,”

sformułowanie „łącznie za świadczone usługi” zastępuje się sformułowaniem:
„za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem.”

 1. 38 ust. 2 o dotychczasowej treści:

„Z zastrzeżeniem § 38 ust. 3 i 4 oraz § 39, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez akcjonariusza – Polską Grupę Zbrojeniową S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia na adres siedziby Spółki.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Z zastrzeżeniem § 38 ust. 3 i 4 oraz § 39, członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez akcjonariusza – Polską Grupę Zbrojeniową S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia na adres siedziby Spółki. Powołanie do składu Rady Nadzorczej następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w odniesieniu do kandydata.”

 1. W 38 ust. 7 pkt 7 lit. c) o dotychczasowej treści:

„c) ukończyć studia Master of Business Administration (MBA)”

po wyrazie „studia” dodaje się wyraz „podyplomowe”.

 1. W 61 pkt 7 o dotychczasowej treści:

„co najmniej raz do roku przedkładać Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.”

sformułowanie „co najmniej raz do roku” zastępuje się sformułowaniem „wraz
ze sprawozdaniem z działalności spółki za ostatni rok obrotowy”

 1. W 611 dotyczącym zasad zbywania aktywów trwałych:
 2. w 1 o dotychczasowym brzmieniu:

„Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu po uprzednim określeniu wartości rynkowej w przypadku składników o wartości powyżej 0,05 %  (słownie: pięć setnych procenta) sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych.”

po wyrazach „w trybie przetargu” dodaje się wyrazy „lub aukcji” oraz wyrazy „wartość zbywanego składnika” zastępuje się wyrazami „wartość rynkowa zbywanego składnika”;

 1. w 3 o dotychczasowym brzmieniu:

„Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Obrony Narodowej, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.”

po wyrazach „Ogłoszenie o przetargu” dodaje się wyrazy „lub aukcji” oraz skreśla się sformułowanie „w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Obrony Narodowej,”;

 1. w 2, 4-7, 10-12 każde wystąpienie wyrazu „przetarg” zastępuje się wyrażeniem „przetarg lub aukcja”.

Ogłoszenie

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. ul. Dubois 119 93-465 Łódź
Zapraszają do składania ofert na:
infrastrukturę serwerową z oprogramowaniem i wdrożeniem.

Termin realizacji zadania – do 31.03.2020r.
Wycenę należy sporządzić w oparciu o specyfikację – wymagany zakres oferty.
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
Krzysztof Bielatowicz tel. 42 681 55 60 w. 200
Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Infrastruktura serwerowa”
w siedzibie spółki w nieprzekraczalnym terminie do dn. 12 grudnia 2019r. do godziny 1400 (decyduje data wpływu do WZL-1 S.A).
Rozpatrzenie ofert nastąpi do dn. 20.12.2019r.

Kryterium oceny ofert:
• Cena – 100 % wagi oferty.

Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru oferty lub rezygnacji z jej wyboru oraz zmiany terminu rozpatrzenia ofert bez podania przyczyn. Zaproszenie nie dotyczy Przedsiębiorców w odniesieniu do których wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe.