Zaproszenie do składania oferty / wybór oferty

Aktualizacja 07.08.2017r.

Projekt „Centrum Badawczo – Rozwojowe Struktur Kompozytowych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, lata 2014-2020,

działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

 

Dotyczy: postępowanie na zakup centrum frezarskiego CNC pięcioosiowego

 

W związku z odmową w zakresie podpisania umowy przez firmę CMS Polska Sp. z o.o. informujemy, że w dniu 07.08.2017 r w postępowaniu na zakup centrum frezarskiego CNC pięcioosiowego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę firmy BLUE RAY a.s.  Voroněžská 172/24 101 00 Prague 10 Czech Republic

 

 

 

Aktualizacja 30.06.2017r.

Projekt „Centrum Badawczo – Rozwojowe Struktur Kompozytowych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, lata 2014-2020,

działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

 

                                                                                                                                                         

Dotyczy: postępowanie na zakup centrum frezarskiego CNC pięcioosiowego

 

 

                Informujemy, że w dniu 28.06.2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji, którego celem było wybranie najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zakup centrum frezarskiego CNC pięcioosiowego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

W wyniku analizy i oceny ofert z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę firmy CMS Polska Sp. z o.o. ul. Poznańska 75, 60-185 Skórzewo.

 

 

 

Data zamieszczenia ogłoszenia 03.04.2017r 

Projekt „Centrum Badawczo – Rozwojowe Struktur Kompozytowych” współfinansowany 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, lata 2014-2020,

działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Niniejsze postępowanie przeprowadzono zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020.

 

ZAMAWIAJĄCY :

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A. Oddział w Dęblinie

ul. Lotników Polskich 4, 08 – 521 Dęblin

tel: (081) 883 01 22, fax: (081) 88 30 248

e-mail: sekretariat@wzl1deblin.pl

 

zaprasza do składania ofert na:

Zakup centrum frezarskiego CNC – pięcioosiowego

Kod CPV-42623000-9 (frezarki) – 1 szt.

 1. Podstawą do ubiegania się o udzielenie zamówienia jest złożenie oferty w oparciu o wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 1. Kryteria oceny ofert wraz ze znaczeniem poszczególnych kryteriów:

Cena: 70%

Dokładność maszyny: 20%

Gwarancja: 10%

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 100 pkt. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert obejmuje pkt. 11 Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 1. Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: wzl1.mil.pl 
 1. Termin wykonania zamówienia: do 6 miesięcy od daty podpisania umowy 
 1. Ofertę, w formie pisemnej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Punkcie Ewidencyjnym znajdującej się na 1 piętrze biurowca (budynek nr 27) lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego do dnia 08.05.2017 r. do godz. 13.00. 
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 1. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 1. Wykluczenia:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji.

c) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do niniejszego zaproszenia do składania ofert. 

 1. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 90 dni od terminu jej złożenia. 
 1. W przypadku, gdy w postępowaniu złożona zostanie jedna oferta odpowiadająca treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w celu ustalenia postanowień umowy Zamawiający przeprowadzi negocjacje z jednym wykonawcą w oparciu o treść złożonej oferty. 
 1. Osoby upoważnione do kontaktów:

Mirosław Małek, e-mail: miroslaw.malek@wzl1deblin.pl tel. wew. 202

Dariusz Kamola, e-mail: dariusz.kamola@wzl1deblin.pl tel. wew. 218

Kamil Trochimowicz, e-mail: kamil.trochimowicz@wzl1deblin.pl tel. wew. 234

Maciej Zawadzki, e-mail: maciej.zawadzki@wzl1deblin.pl tel. wew. 234

Robert Olszak, e-mail: robert.olszak@wzl1deblin.pl tel. wew. 216

Anna Korzeniewska, e-mail anna.korzeniewska@wzl1deblin.pl tel. wew. 226                                   

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania zaproszenia do składania ofert. 
 1. Zamawiający przewiduje zmiany w umowie w następujących przypadkach:

a) Zmiany stawki podatku VAT w przypadku zmiany urzędowej.

b) Sposobu płatności wynagrodzenia Wykonawcy, w tym wprowadzenie płatności w transzach. Pierwszy etap płatności możliwy będzie po dostawie i uruchomieniu urządzenia, kolejny etap płatności możliwy będzie po przeprowadzeniu szkolenia. 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty z możliwością zmiany terminu wyboru oferty lub zakończenia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez wskazania przyczyny.