Zaproszenie do składania oferty / wybór oferty

Aktualizacja 14.06.2017r.

Projekt „Centrum Badawczo – Rozwojowe Struktur Kompozytowych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, lata 2014-2020,

działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

 

 Dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup stanowisk komputerowych – 2 kpl.

 

 

                Informujemy, że w dniu 12.06.2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji, którego celem było wybranie najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zakup stanowisk komputerowych – 2 kpl. prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

W wyniku analizy i oceny ofert z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji Komisja wybrała jako najkorzystniejszą ofertę firmy ARRIS COMPUTER Tomasz Stolarek ul. Polna 21, 24-100 Puławy.

 

 

 

Data zamieszczenia ogłoszenia 24.05.2017r

Projekt „Centrum Badawczo – Rozwojowe Struktur Kompozytowych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, lata 2014-2020,

działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

 

 

                                                                                                        

Dotyczy: ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup stanowisk komputerowych – 2 kpl.

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

I. Zamawiający:

 

WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 1 S. A. ODDZIAŁ W DĘBLINIE

LOTNIKÓW POLSKICH 4, 08-521 DĘBLIN

 

+48-81-883-01-22, 883-02-09, 883-03-28, Fax    883-02-48

   www.wzl1.mil.pl           e-mail: sekretariat@wzl1deblin.pl

 

II. Opis przedmiotu zapytania o cenę:

 

CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe

 

Przedmiotem Zapytania jest zakup następujących środków trwałych:

 

STANOWISKO KOMPUTEROWE (w tym: Stacja robocza, 1szt.; Monitor, 2szt.; Manipulator, 1szt.; Mysz, 1szt.; Zasilacz awaryjny UPS, 1szt.) – 2 kpl.

 

KLUCZOWE PARAMETRY TECHNICZNE: 1/ Stacja robocza: Obudowa Midi Tower; Procesor Intel Xeon E5-2630v3 (2.4-3.2 GHz, 20 MB cache); Dysk twardy 1TB HDD magnetyczny 7200 obr./min; Pamięć RAM 32GB (4 x 8GB) DDR4 2133 MHz ECC; Karta graficzna AMD FirePro W5100 (4 GB GDDR5, 4 x DisplayPort); System Operacyjny Microsoft Windows 7 Pro 64 bit. 2/ Monitor: Przekątna ekranu 25 cali 16:9; Matryca QHD (2560 x 1440) TFT IPS LED; Format obrazu 25 cali panoramiczny QHD (2560 x 1440) TFT IPS LED; Kąt widzenia poziomy (pionowy) 178 stopni (178 stopni); Kontrast 1000:1 (typowy) 2000000:1 (dynamiczny) Częstotliwość odświeżania 60 Hz; Widoczny obszar ekranu 552mm x 311mm; 3/ Manipulator: 3DConnexion SpaceMouse Pro; 4/ 3Dconnexion CadMouse; 5/ Zasilacz awaryjny UPS APC Power Saving Back-UPS Pro 1500VA. NOWY ŚRODEK TRWAŁY.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3.                                                                                                                                                                               

Oferta powinna być zgodna z wymienionymi powyżej i w załączniku nr 3 bądź lepszymi parametrami.

 

Wszelkie odstępstwa podanych przez Zamawiającego parametrów powinny zostać przez Oferenta uzasadnione pod kątem lepszej funkcjonalności oferowanych rozwiązań.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

 III. Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia

 

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia (realizacji umowy): maksymalnie do dnia 30/06/2017r.

 

 IV. KRYTERIA OCENY OFERTY I SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY

 

Przedstawione oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie kryteriów podanych poniżej. Ocenie podlegają wszystkie elementy łącznie. Wykonawca, którego oferta uzyska największą liczbę punktów zostanie ogłoszony zwycięzcą postępowania. Oferty dopuszczone do udziału w postępowaniu podlegać będą dalszej ocenie – zgodnie z poniższymi kryteriami:

 

4.1 Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

a) Cena netto za wykonanie zamówienia: 70%

b) Okres gwarancji: 30%

 

4.2 Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

 

a) Punkty za kryterium cena – zostaną obliczone według następującego wzoru:

 

Cena netto oferty najtańszej  /  Cena netto oferty badanej x 70 =___ pkt

         

Końcowy wynik powyższego działania będzie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

 

 b) Punkty za kryterium: okres gwarancji – zostaną przyznane w skali punktowej zgodnie 

z punktacją w tabeli:

 

Liczba punktów

Okres gwarancji

5

do 12 miesięcy włącznie

15

powyżej 12 do 24 miesięcy włącznie

30

powyżej 24 miesięcy

 

                                                                                                                                                                           

4.3 Opis oceny ofert

 

Maksymalna, możliwa do przyznania punktacja – 100 pkt. Ocena oferty stanowi sumę punktacji uzyskanej zgodnie z pkt. a) i b). Spełnianie ww. kryteriów oceny dokonywane jest zgodnie
z informacjami przedstawionymi w Ofercie (wypełnionej zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego). Z Oferentem, który, spełni wszystkie kryteria oraz uzyska największą liczbę punktów podpisana zostanie umowa.

 

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

5.1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

a) Formularz ofertowy, wypełniony i podpisany przez wykonawcę – na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;

b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;

c) Projekt umowy – na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

5.2 Przygotowanie oferty:

a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie papierowej, w języku polskim.

b) Oferta oraz załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta.

c) Oferta powinna być kompletna i sporządzona zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego.

d) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę.

 

VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

6.1 Oferty należy złożyć osobiście lub przesyłać na adres do korespondencji. Dopuszcza się również przedstawienie oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 02.06.2017 r.

 

Decyduje data wpływu do Zamawiającego, otrzymania przesyłki pocztowej lub wiadomości e-mail.

 

6.2 Adres do korespondencji: e-mail sekretariat@wzl1deblin.pl, fax /81/ 883 02 48,

  1. Lotników Polskich 4, 08-521 Dęblin.

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU POSTĘPOWANIU

 

O zamówienie nie może ubiegać się podmiot powiązany ze składającym zapytanie ofertowe osobowo lub kapitałowo.

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między składającym zapytanie ofertowe lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu składającego zapytanie ofertowe lub osobami wykonującymi w imieniu składającego zapytanie ofertowe czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

                                                                                                                                                                         

– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

– posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

8.1 Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania zapytania na każdym etapie jego realizacji, najpóźniej do momentu ostatecznego wyboru dostawcy, bez podania przyczyn.

 

8.2 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, zgodnego z przedmiotem niniejszego zamówienia.

 

8.3 Zamawiający przewiduje zmiany w umowie w wypadkach w niej wskazanych, tj:

a) W wypadku zmiany stawek VAT – zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia Wykonawcy poprzez dostosowanie wynagrodzenia Wykonawcy do aktualnej stawki.

b) W wypadku rozwiązania lub zmiany umowy, która wiąże Zamawiającego z Instytucją Pośredniczącą – dostosowaniu ulegną te elementy Umowy, które muszą zostać zmienione, aby osiągnąć zgodność z umową z Instytucją Pośredniczącą.

c) Możliwość zmiany sposobu płatności wynagrodzenia Wykonawcy, w tym wprowadzenie wynagrodzenia płatnego w transzach.

 

8.4 Zamawiający nie zwraca Oferentom kosztów przygotowania ofert i innych kosztów udziału w postępowaniu.

 

8.5 Dodatkowych informacji udzielą:

 

  • Jakub Jarzyna tel. wew. 303, e-mail: jakub.jarzyna@wzl1deblin.pl
  • Dariusz Kamola tel. wew. 218 e-mail: dariusz.kamola@wzl1deblin.pl
  • Angelika Wójcik tel. wew. 226 e-mail: angelika.wojcik@wzl1deblin.pl