WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 1 S.A. W ŁODZI
lider rynku lotniczego, poszukują kandydatów do pracy na stanowisku:

SAMODZIELNY REFERENT DS. ZAOPATRZENIA

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie (preferowane techniczne);
 • doświadczenie związane z zaopatrzeniem i gospodarką magazynową;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności EXCEL);
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • umiejętność działania w zespole;
 • komunikatywność.

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość języka rosyjskiego w stopniu bardzo dobrym umożliwiającym swobodną komunikację telefoniczną oraz pisemną z zagranicznymi dostawcami;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym;
 • zdolności negocjacyjne;
 • doświadczenie we współpracy handlowej w branży technicznej;
 • umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktów z dostawcami;
 • umiejętność podejmowania decyzji, dokładność, sumienność, zdolność analitycznego myślenia, kreatywność.

        Zadania:

 • zbieranie ofert cenowych od kooperantów i dostawców usług zewnętrznych;
 • analiza ofert oraz weryfikacja i opiniowanie umów z dostawcami i kooperantami Spółki
  w zakresie zakupów;
 • opracowywanie zamówień zakupu wyrobów i usług;
 • prowadzenie bieżącej korespondencji z dostawcami Spółki;
 • prowadzenie spraw związanych z obrotem specjalnym wynikającym z obowiązujących przepisów;
 • monitorowanie realizacji złożonych zamówień;
 • przygotowywanie zestawień i analiz z obszaru zakupów;

Oferujemy:

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji w branży lotniczej;
 • umowę o pracę wraz z bogatym pakietem świadczeń socjalnych i pozapłacowych;
 • stabilne warunki pracy i wynagrodzenia;
 • dobrą atmosferę w zespole;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. z siedzibą w Łodzi (93-465), przy ul. Dubois 119, dla których Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000295398, NIP: 724-000-41-59.
 2. Z Administratorem danych możliwy jest kontakt za pośrednictwem adresu e-mail sekretariat@wzl1.mil.pl lub listownie na adres siedziby Administratora danych z dopiskiem „Ochrona danych”.
 3. W celu zagwarantowania najwyższych standardów w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu (42) 681 55 60.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego oraz w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody również w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
  a) uprawnienie do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu Pracy (art. 6  ust. 1 lit. b) RODO);
  b) w pozostałym zakresie, dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która w każdym czasie może być odwołana (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  c) spełnienie wymagań na gruncie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  d) ustalenie, dochodzenie oraz zabezpieczenie ewentualnych roszczeń oraz obrona przed tymi roszczeniami, związanymi z realizacją procesu rekrutacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem w zakresie bieżącej działalności Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych; podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, a także podmioty, z którymi Administrator danych zawarł umowy na świadczenie usług w zakresie rekrutacji.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia procesu rekrutacyjnego – maksymalnie 3 miesiące, licząc od dnia jego zakończenia, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie aplikacji do celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 12 miesięcy lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, czy też zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Posiada Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
b) cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody;

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art.  221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U.2020.1320 z późn. zm.) spowoduje, iż otrzymane od Pani/Pana dokumenty aplikacyjne nie będą przez Administratora danych rozpatrywane.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko………………………………….. prowadzonej przez Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. w Łodzi
(93-465) ul. Dubois 119.

Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

………………………………………………..

(data i podpis kandydata do pracy)

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać do 30.09.2022 r.  

w Biurze Podawczym w Łodzi, ul. Dubois 119

lub mailowo na adres: praca@wzl1.mil.pl