WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE  NR1 S.A

w ŁODZI , ul. Dubois 119 tel .042 681 55/60/64 fax. 0 42 681 33 18

e-mail: sekretariat@wzl1.mil.pl

zapraszają do składania ofert i oferuje do sprzedaży :

                                                                     

Samochód  MERCEDES – BENZ 608D   Samochód –specjalny pożarniczy

Nr rejestracyjny  EL 539 AJ

Rok produkcji 1982

Przebieg pojazdu  20 340 km.

Rodzaj silnika :Diesel

Pojemność 3782 cm /63 Kw.

Nr VIN 31031210534697

DMC- 5990 kg

Liczba miejsc 7

Cena wywoławcza  8 000 zł netto     Do podanej ceny należy doliczyć podatek  VAT – 23%

 

Informacje dodatkowe

Samochód w dobrym stanie technicznym przegląd do 18/08/2020 r .Auto poruszało się tylko po lotnisku jako zabezpieczenie lotów .Pojazd może przewozić  7 osób  z kierowcą ma sprawną auto-pompę szybkiego natarcia przez działko nawijane na bębnie. Ma możliwość szybkiego podania piany .Jest wyposażone w zbiornik na wodę o pojemności 1000 l. Dla komfortu strażaków jest wyposażone  w system dodatkowego ogrzewania Airtronic .

 

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Andrzej Adamas – Kierownik Działu Transportu tel 42 681 55 60 w.206 lub kom. 501 743 531

Pojazd wystawiony na sprzedaż będzie można oglądać w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr.1 S.A w Łodzi , ul. Dubois 119  w dniach od 01-06-2020 r. do dnia 26-06-2020 r. w godzinach od 7.30 do 14.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ oferta na pojazd marki MERCEDES –BENZ strażacki „ w siedzibie Spółki  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 czerwca 2020 r.do godziny 14. (decyduje data wpływu do WZL1S.A )

Podpisana oferta powinna zawierać :

1. nazwa firmy oraz adres siedziby firmy

2. proponowaną cenę zakupu wyrażoną liczbowo i słownie

3. sposób płatności

4. oświadczenie że oferent zapoznał się ze stanem technicznym zbywanego pojazdu i nie wnosi w tym zakresie uwag.

Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 29-06-2020 r.

Kryterium oceny

Cena – 100 % wagi ceny .

WZL1 Nr.1 S.A  zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub rezygnacji z jej wyboru oraz zmiany terminu rozpatrzenia ofert bez podania przyczyn.

Zaproszenie nie dotyczy Przedsiębiorców w odniesieniu do których wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe