WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 1 S.A. ODDZIAŁ W DĘBLINIE

prowadzą rekrutację na stanowisko:

TECHNOLOG/SPECJALISTA DS. PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI WYROBÓW KOMPOZYTOWYCH

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

● projektowanie procesów technologicznych związanych z wykonywaniem wyrobów
kompozytowych;
● wdrażania i nadzorowanie opracowanych procesów technologicznych;
● prowadzenie powierzonych projektów;
● doskonalenie – optymalizacja procesów produkcyjnych pod względem technicznym
i ekonomicznym;
● prowadzenie prac badawczo-rozwojowych;
● prowadzenie dla pracowników produkcyjnych niezbędnych szkoleń z zakresu
wdrażanych procesów technologicznych oraz szkoleń stanowiskowych;
● analizowanie jakości produkcji wyrobów kompozytowych i opracowywanie działań
korygujących.

WYMAGANIA:

● wykształcenie wyższe techniczne (najlepiej kierunkowe: inżynieria materiałów
kompozytowych lub pokrewne);
● znajomość technologii wykonywania wyrobów kompozytowych (metoda ręczna,
infuzji, prepreg);
● umiejętność czytania rysunków technicznych;
● znajomość języka angielskiego;
● dobra znajomość pakietu MS Office;
● znajomość środowiska CAD/CAM;
● umiejętność analizy sytuacji i rozwiązywania problemów;
● konsekwencja w osiąganiu celów;
● radzenie sobie ze stresem i presją czasu;
● samodzielność;
● sumienność i dokładność;
● komunikatywność;
● mile widziane doświadczenie w branży.

OFERUJEMY:

● pracę w firmie o ugruntowanej pozycji w branży;
● umowę o pracę wraz z pakietem świadczeń socjalnych;
● grupowe ubezpieczenie na życie i medyczne;
● stabilne warunki pracy i wynagrodzenia;
● możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
PROSIMY KANDYDATÓW O SKŁADANIE NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:
● CV;
● oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej aplikacji, na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Wojskowe Zakłady Lotnicze
Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 4, 08-521 Dęblin, a po jej zakończeniu do celów przyszłych rekrutacji do 30.06.2021 roku.
Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie”.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016.119.1), informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. z siedzibą w Łodzi
przy ul. Dubois 119 93-465 Łódź poprzez Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 4, 08-521 Dęblin.
Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
z którym można się skontaktować pod adresem e mail: iod@wzl1.mil.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy oraz 6 ust.1 lit. a i f
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A.
Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody.
Ma Pani/Pan prawo do:
1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
3. przenoszenia danych,
4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
5. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. ( Dz. U. UE. L. 2016.119.1).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora Danych rozpatrywane.

Aplikacje prosimy składać w Dziale Personalnym Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A Oddział w Dęblinie; 08-521 Dęblin, ul. Lotników Polskich 4
lub przesłać e-mailem na adres: rekrutacja@wzl1deblin.pl.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.