ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH  w WOJSKOWYCH ZAKŁADACH LOTNICZYCH NR 1 S.A. w ŁODZI

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. ul. Dubois 119, 93-465 Łódź

 

Zapraszają do składania  ofert na:

Wykonanie modernizacji systemu wentylacji, nawilżania i automatyki optymalizującej zużycie mediów oraz gwarantującej wymagane parametry procesów w budynku 1/88 (malarnia)

Termin realizacji zadania – zaproponowany przez wykonawcę (jednak nie dłuższy niż 5 miesięcy).

Wycenę ryczałtową wynagrodzenia należy sporządzić w oparciu o:

  1. wytyczne inwestora
  2. wizję lokalną

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Wojciech Kwiatkowski   –  Główny Mechanik                     tel.  42 681 55 60  w 208,

Cezary Makarow            –  Koordynator ds. inwestycji       tel.  42 681 55 60  w 291,

Waldemar Poros            –  Mistrz ds. energetycznych        tel.  42 681 55 60  w 274,

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Modernizacja systemu wentylacji, nawilżania i automatyki w bud. 1/88” w siedzibie spółki w nieprzekraczalnym terminie do dn. 18.06.2020 r. do godziny 1400 (decyduje data wpływu do WZL-1 S.A).

Rozpatrzenie ofert nastąpi do dn. 22.06.2020 r.

Kryterium oceny ofert:

  • Cena                                           – 70 % wagi oferty,
  • Termin realizacji                           – 20 % wagi oferty,
  • Gwarancja                                   – 10 % wagi oferty (przy okresie maksymalnym do 5 lat)

.

Oferty nie zawierające parafowanych i potwierdzonych załączników zamieszczonych na stronie internetowej WZL-1 S.A. z adresem www.wzl1.mil.pl nie zostaną rozpatrzone.

 

Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru oferty lub rezygnacji z jej wyboru oraz zmiany terminu rozpatrzenia ofert bez podania przyczyn. Zaproszenie nie dotyczy Przedsiębiorców w odniesieniu do których wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe.