ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
ZAMAWIAJĄCY :

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A. Oddział w Dęblinie

ul. Lotników Polskich 4, 08 – 521 Dęblin

tel: (081) 883 01 22, fax: (081) 88 30 248

e-mail: sekretariat.deblin@wzl1.mil.pl

Zamawiający zmienia termin składania ofert na 12.11.2021 do godziny 14.00

Termin otwarcia ofert – 15.11.2021

zaprasza do składania ofert na:

„Nabycie licencji oprogramowania CAD przez Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie.”

 1. Podstawą do ubiegania się o udzielenie zamówienia jest złożenie oferty w oparciu
  o wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
 2. Kryteria oceny ofert wraz ze znaczeniem poszczególnych kryteriów o znaczeniu:
 3. cena – 90%
 4. opieka serwisowa – 10%

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 100 pkt.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert obejmuje pkt 11 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

 1. Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: wzl1.mil.pl .
 2. Ofertę, w formie pisemnej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Punkcie Ewidencyjnym znajdującym się na 1 piętrze biurowca (budynek nr 27) lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego do dnia 10.11.2021 r. do godz. 14:00.
 3. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 4. W przypadku, gdy w postępowaniu złożona zostanie jedna oferta odpowiadająca treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w celu ustalenia postanowień umowy Zamawiający przeprowadzi negocjacje z jednym Wykonawcą w oparciu o treść złożonej oferty.
 5. Termin wykonania zamówienia: 7 dni od daty podpisania umowy.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 7. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 8. Wykluczenia:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji.
 3. pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.
 4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie
  w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

 1. Osoby upoważnione do kontaktów:

Mirosław Małek,   tel. (081) 883 01 22 wew. 202,    e-mail:  miroslaw.malek@wzl1.mil.pl;

Robert Olszak,      tel. (081) 883 01 22 wew. 216,    e-mail: robert.olszak@wzl1.mil.pl;

Maciej Zawadzki,   tel. (081) 883 01 22 wew. 234     e-mail: maciej.zawadzki@wzl1.mil.pl;

Marcin Iwanek,       tel. (081) 883 01 22 wew. 270,    e-mail: marcin.iwanek@wzl1.mil.pl;

Dariusz Kamola,     tel. (081) 883 01 22 wew. 218,    e-mail: dariusz.kamola@wzl1.mil.pl;

Ewelina Jagiełło,     tel.  (081) 883 01 22 wew. 275       e-mail: ewelina.jagiello@wzl1.mil.pl.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania zaproszenia do składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty z możliwością zmiany terminu wyboru oferty lub zakończenia konkursu bez wybrania którejkolwiek
z ofert bez wskazania przyczyny.

Projekt: „Opracowanie trójstopniowego suborbitalnego systemu rakietowego do wynoszenia ładunków badawczych” w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Niniejsze postępowanie przeprowadzono zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.