ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
ZAMAWIAJĄCY :

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A. Oddział w Dęblinie

ul. Lotników Polskich 4, 08 – 521 Dęblin

tel: (081) 883 01 22, fax: (081) 88 30 248

e-mail: sekretariat.deblin@wzl1.mil.pl

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na remont dwóch maszyn do obróbki skrawaniem:

  1. Tokarka uniwersalna S-32/1000, nr fabr. 9021906, rok prod.1969, nr inw. 41/00247/D1;
  2. Tokarka uniwersalna S-32/750 , nr fabr. 0021834, rok prod. 1970, nr inw. 41/00248/D1.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1.

Termin realizacji zamówienia: 30.11.2022 r.

Gwarancja na wykonywane prace i zastosowane materiały i podzespoły: minimum 12 miesięcy od końcowego terminu odbioru prac.

Kryteria wyboru ofert: 100% cena.

Termin związania ofertą: 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania zaproszenia do składania ofert.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Osobami do kontaktu są:

  1. w sprawach przedmiotu zamówienia i zakresu remontu:

– Dariusz Kamola tel. /81/ 883 01 22 wew. 218, e-mail: dariusz.kamola@wzl1.mil.pl

– Longin Dobrecki tel. /81/ 883 01 22 wew. 296, e-mail: longin.dobrecki@wzl1.mil.pl

  1. w sprawach formalnych:

– Ewelina Jagiełło – tel. /81/ 883 01 22 wew. 275, e-mail: ewelina.jagiello@wzl1.mil.pl

Na Państwa ofertę oczekujemy do dnia 14.03.2022 r. do godz. 15:00.
Oferty należy przesyłać na e-mail: sekretariat.deblin@wzl1.mil.pl lub pocztą na adres zakładu: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A. Oddział w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 4, 08 – 521 Dęblin.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty z możliwością zmiany terminu wyboru oferty lub zakończenia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez wskazania przyczyny.