ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
ZAMAWIAJĄCY :
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A. Oddział w Dęblinie
ul. Lotników Polskich 4, 08 – 521 Dęblin
tel: (081) 883 01 22, fax: (081) 88 30 248
e-mail: sekretariat.deblin@wzl1.mil.pl

adres strony internetowej: www.wzl1.mil.pl

zaprasza do składania ofert na:

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie kursu języka angielskiego:

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia z języka angielskiego dla pracowników Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S. A. Oddział w Dęblinie.

Liczba uczestników szkolenia: 10 osób, przy czym zastrzega się, że liczba Uczestników może ulec  zmianie o ± 2 osoby / Informacje na temat ostatecznej liczby uczestników szkolenia zostaną przekazane Wykonawcy na etapie podpisywania umowy.

Liczba godzin szkolenia: Do ustalenia po przeprowadzeniu testu wstępnego  pracowników, który należy przeprowadzić przed złożeniem oferty w dniu 20.05.2022 r. Szczegółowa godzina przeprowadzenia testu do uzgodnienia z osobami wymienionymi w pkt. 5.

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie testu wstępnego on-line, po uprzednim uzgodnieniu.

Preferowane zajęcia: 2 grupy: 1 grupa stacjonarnie (opcjonalnie od pon. do pt. w siedzibie Zamawiającego w godzinach od 7:00 do 15:00) – kurs intensywny, 2 grupa – hybrydowy (stacjonarny i online). Tryb szkolenia określony według potrzeb grup przez Wykonawcę po weryfikacji.

Założenia szkolenia:

– Celem szkolenia jest podwyższenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim przez osoby wskazane przez Zamawiającego, ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa technicznego (w zakresie mechaniki, konstrukcji statków powietrznych i technologii kompozytowej).

– Program szkolenia powinien zawierać elementy, które pozwolą na podnoszenie kwalifikacji językowych Uczestników szkolenia, tak by mogli oni poprawnie gramatycznie czytać i przygotowywać dokumenty, prowadzić korespondencję służbową i rozmowy telefoniczne, uczestniczyć w spotkaniach oraz szkoleniach, utrzymywać kontakty z zagranicznymi partnerami.

– Po odbytym szkoleniu wymagane przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego potwierdzającego nabycie umiejętności na poziomie STANAG 6001 poziom 2-2-2-2 / IELTS / B2 Średniozaawansowany.

Materiały szkoleniowe: Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom materiałów szkoleniowych.

 1. Termin związania ofertą

Składający ofertę pozostaje nią związany 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. Termin realizacji zamówienia

3 miesiące (czerwiec – sierpień; z wyłączeniem urlopu zakładowego w dn. 11.07.2022r – 22.07.2022r. – w tym terminie możliwe nauczanie eksternistyczne)

 1. Opis sposobu przygotowywania ofert.

Oferty należy przesyłać na e-mail: sekretariat.deblin@wzl1.mil.pl lub pocztą na adres Zakładu: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A. Oddział w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 4, 08-521 Dęblin.

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

  a) Podstawowym sposobem porozumiewania się jest korespondencja pisemna za pomocą
  e-mail: diana.kleczkowska@wzl1.mil.pl; angelika.wojcik@wzl1.mil.pl;
  b) Wykaz osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami (w godz. 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku):

Diana Kleczkowska, e-mail: diana.kleczkowska@wzl1.mil.pl, tel. 818830122 wew. 210.
Angelika Wójcik, e-mail: angelika.wojcik@wzl1.mil.pl, tel. 818830122 wew. 265.

 1. Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć  do dnia 25.05.2022r. do godz. 14:00.

 1. Warunki płatności.

Płatność po wykonanej usłudze.

Warunki płatności: przelew, termin płatności 30 dni.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub zakończenia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez wskazania przyczyny.