ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
ZAMAWIAJĄCY :
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A. Oddział w Dęblinie
ul. Lotników Polskich 4, 08 – 521 Dęblin
tel: (081) 883 01 22, fax: (081) 88 30 248
e-mail: sekretariat.deblin@wzl1.mil.pl

adres strony internetowej: www.wzl1.mil.pl

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie pełnobranżowego projektu budowlano-wykonawczego podziemnej sieci sprężonego powietrza
w siedzibie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1.

  • Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego w celu omówienia podstawowych szczegółów technicznych. Wizji lokalnej można dokonać
    od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -14.30 po uprzednim kontakcie z osobami wymienionymi poniżej.
  • Termin realizacji zamówienia (sugerowany): do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.
  • Wymagana gwarancja na wykonany projekt: 36 miesięcy.
  • Kryteria wyboru ofert: 100% cena.
  • Termin związania ofertą: 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  • Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2.

Osobami do kontaktu są:

  1. w sprawach przedmiotu zamówienia:

– Longin Dobrecki tel. /81/ 883 01 22 wew. 296, e-mail: longin.dobrecki@wzl1.mil.pl

– Dariusz Kamola tel. /81/ 883 01 22 wew. 218, e-mail: dariusz.kamola@wzl1.mil.pl

  1. w sprawach formalnych:

– Ewelina Jagiełło – tel. /81/ 883 01 22 wew. 275, e-mail: ewelina.jagiello@wzl1.mil.pl

Na Państwa oferty oczekujemy do dnia 27.06.2022 r. do godz. 13:00. Oferty należy przesyłać na e-mail: sekretariat.deblin@wzl1.mil.pl lub pocztą na adres Zakładu: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A. Oddział w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 4, 08 – 521 Dęblin.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty z możliwością zmiany terminu wyboru oferty lub zakończenia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez wskazania przyczyny.