ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAMAWIAJĄCY :

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A. Oddział w Dęblinie
ul. Lotników Polskich 4, 08 – 521 Dęblin
tel: (081) 883 01 22, fax: (081) 88 30 248
e-mail: sekretariat.deblin@wzl1.mil.pl ,
adres strony internetowej: www.wzl1.mil.pl

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:
Zakup, dostawę i montaż wyposażenia hali produkcji kompozytów na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 oraz tabela do Załącznika nr 2.

Termin realizacji zamówienia: do 19.11.2021 r.
Termin związania ofertą: 60 dni.
Kryteria wyboru ofert: 100% cena.
Wymagana gwarancja na dostarczone i zamontowane produkty i materiały: minimum 24 miesiące
od podpisania końcowego protokołu odbioru.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.wzl1.mil.pl (Załącznik nr 1).
2. Osoby upoważnione do kontaktów:
– Michał Dąbrowski, tel. (081) 883 01 22 wew. 259, e-mail: michal.dabrowski@wzl1.mil.pl;
– Dariusz Kamola, tel. (081) 883 01 22 wew. 218, e-mail: dariusz.kamola@wzl1.mil.pl;
– Ewelina Jagiełło, tel. (081) 883 01 22 wew. 275, e-mail: ewelina.jagiello@wzl1.mil.pl.
3. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: sekretariat.deblin@wzl1.mil.pl lub pocztą na adres zakładu: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 4, 08 – 521 Dęblin
w terminie do: 07.10.2021 r.
4. Oferta winna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr2(+tabela).
5. Wraz z ofertą, Oferent powinien złożyć oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3.

W przypadku gdy w realizacji zamówienia w siedzibie Zamawiającego będą uczestniczyć osoby nie posiadające polskiego obywatelstwa Wykonawca zobowiązany jest zgłosić przedstawicielowi Zamawiającego zamiar skierowania takich pracowników do wykonywania prac nie później niż:
1. 22 dni przed rozpoczęciem przez nich pracy jeżeli posiadają obywatelstwo inne niż któregoś
z krajów UE;
2. 15 dni przed rozpoczęciem przez nich pracy jeżeli posiadają obywatelstwo któregoś z krajów UE;
3. Zgłoszenie takie musi zostać dokonane w dniu roboczym nie później niż do godz. 10:00;
4. Zgłaszający zamiar zatrudnienia takich pracowników wraz ze zgłoszeniem tego zamiaru zobowiązany jest dostarczyć informacje obejmujące:
a) imię i nazwisko w alfabecie łacińskim;
b) datę i miejsce urodzenia;
c) nr paszportu i nazwę kraju wydającego paszport, termin ważności paszportu;
d) nazwę instytucji delegującej pracownika do wykonywania prac, jeśli jest inna niż nazwa Wykonawcy;
e) powód delegowania obcokrajowca do wykonywania prac.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty z możliwością zmiany terminu wyboru oferty lub zakończenia konkursu bez wybrania którejkolwiek
z ofert bez wskazania przyczyny.