ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
ZAMAWIAJĄCY :

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A. Oddział w Dęblinie

ul. Lotników Polskich 4, 08 – 521 Dęblin

tel: (081) 883 01 22, fax: (081) 88 30 248

e-mail: sekretariat@wzl1deblin.pl

adres strony internetowej:  wzl1.mil.pl

Zaprasza do składania ofert na:

Wykonanie remontu nawierzchni utwardzonej oraz ocieplenia fundamentów ściany zewnętrznej budynku nr 4 na działce ewidencyjnej nr 4080/99, jednostka ewidencyjna 061601_1, obręb ewidencyjny 0001 Dęblin zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym i wytycznymi Zamawiającego.

 1. Podstawą do ubiegania się o udzielenie zamówienia jest złożenie oferty w oparciu
  o wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia i w Projekcie budowlano-wykonawczym (Zał. nr 4 do SWZ).
 2. Kryteria oceny ofert wraz ze znaczeniem poszczególnych kryteriów o znaczeniu:
 3. cena – 100%

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 100 pkt.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert obejmuje pkt 11 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

 1. Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: wzl1.mil.pl
 2. Ofertę, w formie pisemnej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Punkcie Ewidencyjnym znajdującym się na 1 piętrze biurowca (budynek nr 27) lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego
  do dnia 17.05.2021 r. do godz. 11.00.
 3. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpocznie się wraz
  z upływem terminu do składania ofert.
 4. W przypadku, gdy w postępowaniu złożona zostanie jedna oferta odpowiadająca treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w celu ustalenia postanowień umowy Zamawiający przeprowadzi negocjacje z jednym Wykonawcą w oparciu o treść złożonej oferty.
 5. Osoby upoważnione do kontaktów:

Mirosław Małek,  tel. (081) 883 01 22 wew. 202,  e-mail:  miroslaw.malek@wzl1deblin.pl

Dariusz Kamola,  tel. (081) 883 01 22 wew. 218,   e-mail: dariusz.kamola@wzl1deblin.pl

Longin Dobrecki,  tel. (081)  883 01 22 wew. 296,    e-mail: longin.dobrecki@wzl1deblin.pl

Ewelina Jagiełło,   tel.  (081) 883 01 22 wew. 226     e-mail ewelina.jagiello@wzl1deblin.pl

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania zaproszenia do składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty z możliwością zmiany terminu wyboru oferty lub zakończenia konkursu bez wybrania którejkolwiek
z ofert bez wskazania przyczyny.