ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
ZAMAWIAJĄCY :

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A. Oddział w Dęblinie

ul. Lotników Polskich 4, 08 – 521 Dęblin

tel: (081) 883 01 22, fax: (081) 88 30 248

e-mail: sekretariat@wzl1deblin.pl

adres strony internetowej:  wzl1.mil.pl

Zaprasza do składania ofert na:

Dostawę materiałów z zachowaniem „Zasady konkurencyjności” w ramach realizacji projektu ,,Opracowanie trójstopniowego suborbitalnego systemu rakietowego do wynoszenia ładunków badawczych” w ramach Poddziałania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Zasadą konkurencyjności” opisaną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.
 2. Podstawą do ubiegania się o udzielenie zamówienia jest złożenie oferty w oparciu o wymagania określone Zapytaniu ofertowym.
 3. Kryteria oceny ofert wraz ze znaczeniem poszczególnych kryteriów o znaczeniu:
  a) Cena netto oferty – 90%
  b) Termin realizacji – 10%

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 100 pkt. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert obejmuje pkt. 10 Zapytania ofertowego.

 1. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie internetowej Zamawiającego: wzl1.mil.pl
 2. Ofertę należy złożyć do dnia 14.05.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowieniatrs@wzl1deblin.pl. (skan własnoręcznie podpisanych dokumentów).
 3. Składający ofertę pozostaje nią związany 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 4. Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami są:

Daniel Kuba tel. tel. /81/ 883 01 22  wew. 208 e-mail: daniel.kuba@wzl1deblin.pl

Aneta Bonek tel. tel. /81/ 883 01 22  wew. 264 e-mail: aneta.bonek@wzl1deblin.pl

Marcin Iwanek (technolog) tel. tel. /81/ 883 01 22  wew. 270 e-mail: marcin.iwanek@wzl1deblin.pl

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania zaproszenia do składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty z możliwością zmiany terminu wyboru oferty lub zakończenia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez wskazania przyczyny.