ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAMAWIAJĄCY :

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A. Oddział w Dęblinie

ul. Lotników Polskich 4, 08 – 521 Dęblin

tel: (081) 883 01 22, fax: (081) 88 30 248

e-mail: sekretariat.deblin@wzl1.mil.pl

adres strony internetowej: www.wzl1.mil.pl

zaprasza do składania ofert na:

Termomodernizację (ocieplenie) ścian zewnętrznych budynku warsztatowego nr 4 znajdującego się na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S. A.
Oddział w Dęblinie wraz z wykonaniem niezbędnych robót towarzyszących.

 1. Podstawą do ubiegania się o udzielenie zamówienia jest złożenie oferty w oparciu
  o wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
 2. Kryteria oceny ofert wraz ze znaczeniem poszczególnych kryteriów o znaczeniu:
 3. cena – 80%
 4. okres gwarancji na wykonane prace: 20%

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 100 pkt.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert obejmuje pkt 11 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

 1. Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: wzl1.mil.pl
 2. Ofertę, w formie pisemnej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Punkcie Ewidencyjnym znajdującym się na 1 piętrze biurowca (budynek nr 27) lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego do dnia 15.04.2022 r. do godz. 14:00.
 3. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpocznie  się wraz
  z upływem terminu do składania ofert.
 4. W przypadku, gdy w postępowaniu złożona zostanie jedna oferta odpowiadająca treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w celu ustalenia postanowień umowy Zamawiający przeprowadzi negocjacje z jednym Wykonawcą w oparciu o treść złożonej oferty.
 5. Osoby upoważnione do kontaktów:

Mirosław Małek,  tel. (081) 883 01 22 wew. 202,  e-mail:  miroslaw.malek@wzl1.mil.pl

Dariusz Kamola,  tel. (081) 883 01 22 wew. 218,   e-mail: dariusz.kamola@wzl11.mil.pl

Longin Dobrecki,  tel. (081)  883 01 22 wew. 296,    e-mail: longin.dobrecki@wzl1.mil.pl

Ewelina Jagiełło,   tel.  (081) 883 01 22 wew. 275     e-mail ewelina.jagiello@wzl1.mil.pl

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania zaproszenia do składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty z możliwością zmiany terminu wyboru oferty lub zakończenia konkursu bez wybrania którejkolwiek
z ofert bez wskazania przyczyny.