Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. ul. Dubois 119  93-465 Łódź

 

Zapraszają do składania  ofert na:

Wykonanie remontu agregatów grzewczo – wentylacyjnych w bud. 1/88

Termin realizacji zadania – zaproponowany przez wykonawcę (jednak nie dłuższy niż 5 miesięcy).

Wycenę ryczałtową wynagrodzenia należy sporządzić w oparciu o:

  1. wytyczne inwestora
  2. wizję lokalną

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Wojciech Kwiatkowski   –  Główny Mechanik                     tel.  42 681 55 60  w 208,

Aneta Rybczyńska          –  Mistrz ds. utrzymania ruchu      tel.  42 681 55 60  w 208,

Cezary Makarow             –  Koordynator ds. inwestycji       tel.  42 681 55 60  w 291,

Waldemar Poros              –  Mistrz ds. energetycznych        tel.  42 681 55 60  w 274,

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Remont agregatów grzewczo – wentylacyjnych w bud. 1/88” w siedzibie spółki w nieprzekraczalnym terminie do dn. 15.04.2020 r. do godziny 1400 (decyduje data wpływu do WZL-1 S.A).

Rozpatrzenie ofert nastąpi do dn. 17.04.2020 r.

Kryterium oceny ofert:

  • Cena – 70 % wagi oferty,
  • Termin realizacji – 20 % wagi oferty,
  • Gwarancja – 10 % wagi oferty (przy okresie maksymalnym do 5 lat)

Oferty nie zawierające parafowanych i potwierdzonych załączników zamieszczonych na stronie internetowej WZL-1 S.A. z adresem www.wzl1.mil.pl nie zostaną rozpatrzone.

 

Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru oferty lub rezygnacji z jej wyboru oraz zmiany terminu rozpatrzenia ofert bez podania przyczyn. Zaproszenie nie dotyczy Przedsiębiorców w odniesieniu do których wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe.