ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH w WOJSKOWYCH ZAKŁADACH LOTNICZYCH NR 1 S.A. w ŁODZI
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. ul. Dubois 119  93-465 Łódź zapraszają do składania  ofert na:

Wykonanie remontu posadzek w budynku 1/48 i budynku 1/15-16

Termin realizacji zadania – zaproponowany przez wykonawcę (jednak nie dłuższy niż 4 m-ce.).

Wycenę ryczałtową wynagrodzenia należy sporządzić w oparciu o:

  1. wytyczne inwestora
  2. wizję lokalną

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Wojciech Kwiatkowski   –  Główny Mechanik                     tel.  42 681 55 60  w 208,

Cezary Makarow             –  Koordynator ds. inwestycji       tel.  42 681 55 60  w 291,

Waldemar Poros              –  Mistrz ds. energetycznych        tel.  42 681 55 60  w 274,

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Remont posadzek w budynku 1/48 i budynku 1/15-16” w siedzibie spółki w nieprzekraczalnym terminie do dn. 25.03.2020 r. do godziny 1400 (decyduje data wpływu do WZL-1 S.A).

Rozpatrzenie ofert nastąpi do dn. 30.03.2020 r.

Kryterium oceny ofert:

  • Cena – 70 % wagi oferty,
  • Termin realizacji – 20 % wagi oferty,
  • Gwarancja – 10 % wagi oferty (przy okresie maksymalnym do 5 lat)

Oferty nie zawierające parafowanych i potwierdzonych załączników zamieszczonych na stronie internetowej WZL-1 S.A. z adresem www.wzl1.mil.pl nie zostaną rozpatrzone.

 

Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru oferty lub rezygnacji z jej wyboru oraz zmiany terminu rozpatrzenia ofert bez podania przyczyn. Zaproszenie nie dotyczy Przedsiębiorców w odniesieniu do których wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe.