ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
ZAMAWIAJĄCY :

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A. Oddział w Dęblinie

ul. Lotników Polskich 4, 08 – 521 Dęblin

tel: (081) 883 01 22, fax: (081) 88 30 248

e-mail: sekretariat@wzl1deblin.pl

adres strony internetowej:  wzl1.mil.pl

zaprasza do składania ofert na:

Zaprojektowanie, dostawę, montaż, uruchomienie i serwis gwarancyjny zamrażarki modułowej (dwie komory chłodnicze) na wydziale kompozytów w siedzibie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie. Zamrażarka przeznaczona będzie do przechowywania/magazynowania materiałów do produkcji kompozytów.

 1. Podstawą do ubiegania się o udzielenie zamówienia jest złożenie oferty w oparciu o wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
 2. Kryteria oceny ofert wraz ze znaczeniem poszczególnych kryteriów o znaczeniu:
  a) cena – 80%
  b) okres gwarancji – 20 %

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 100 pkt.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert obejmuje pkt 11 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

 1. Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: wzl1.mil.pl
 2. Ofertę, w formie pisemnej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Punkcie Ewidencyjnym znajdującym się na 1 piętrze biurowca (budynek nr 27) lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego do dnia 11.03.2021 r. do godz. 13.00.
 3. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 60 dni od terminu jej złożenia.
 4. W przypadku, gdy w postępowaniu złożona zostanie jedna oferta odpowiadająca treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w celu ustalenia postanowień umowy Zamawiający przeprowadzi negocjacje z jednym Wykonawcą w oparciu o treść złożonej oferty.
 5. Osoby upoważnione do kontaktów:

Mirosław Małek,  tel. (081) 883 01 22 wew. 202,  e-mail:  miroslaw.malek@wzl1deblin.pl

Dariusz Kamola,  tel. (081) 883 01 22 wew. 218,   e-mail: dariusz.kamola@wzl1deblin.pl

Robert Olszak,     tel. (081)  883 01 22 wew. 216,    e-mail: robert.olszak@wzl1deblin.pl

Ewelina Jagiełło,  tel.  (081) 883 01 22 wew. 226    e-mail: ewelina.jagiello@wzl1deblin.pl

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania zaproszenia do składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty z możliwością zmiany terminu wyboru oferty lub zakończenia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez wskazania przyczyny.