ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH w WOJSKOWYCH ZAKŁADACH LOTNICZYCH NR 1 S.A. w ŁODZI

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. ul. Dubois 119 93-465 Łódź

Zapraszają do składania ofert na:

Dostawa i montaż regałów półkowych przejezdnych i stacjonarnych (archiwalnych).

Termin realizacji zadania – zaproponowany przez wykonawcę (jednak nie dłuższy niż 4 m-ce.).
Wycenę ryczałtową wynagrodzenia należy sporządzić w oparciu o:
1. wytyczne inwestora
2. wizję lokalną

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
Wojciech Kwiatkowski – Główny Mechanik tel. 42 681 55 60 w 208,
Robert Sochacki – Technolog Normista tel. 42 681 55 60 w 223,

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Regały” w siedzibie spółki w nieprzekraczalnym terminie do  09.06.2020 r. do godziny 14.00 (decyduje data wpływu do WZL1 S.A).
Rozpatrzenie ofert nastąpi dnia 12.06.2020 r.

Kryterium oceny ofert:
• Cena – 70 % wagi oferty,
• Termin realizacji – 20 % wagi oferty,
• Gwarancja – 10 % wagi oferty (przy okresie maksymalnym do 5 lat)

Oferty nie zawierające parafowanych i potwierdzonych załączników zamieszczonych na stronie internetowej WZL1 S.A. z adresem www.wzl1.mil.pl nie zostaną rozpatrzone.

Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru oferty lub rezygnacji z jej wyboru oraz zmiany terminu rozpatrzenia ofert bez podania przyczyn. Zaproszenie nie dotyczy Przedsiębiorców w odniesieniu do których wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe.