ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP WÓZKA AKUMULATOROWEGO PLATFORMOWEGO – 2SZT.
w WOJSKOWYCH ZAKŁADACH LOTNICZYCH NR 1 S.A. w ŁODZI

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. ul. Dubois 119 93-465 Łódź
Zapraszają do składania ofert na:
Zakup wózka akumulatorowego platformowego – 2szt.
Termin realizacji zadania – zaproponowany przez dostawcę (jednak nie dłuższy niż 4 m-ce.).
Wycenę ryczałtową urządzenia należy sporządzić w oparciu o:
1. Specyfikację w załączniku Nr 1,
2. wytyczne inwestora.
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
Wojciech Kwiatkowski – Główny Mechanik tel. 42 681 55 60 w 208,
Waldemar Poros – Mistrz ds. energetycznych tel. 42 681 55 60 w 274,
Aneta Rybczyńska – Mistrz ds. utrzymania ruchu tel. 42 681 55 60 w 208.
Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Wózki akumulatorowe”
w siedzibie spółki w nieprzekraczalnym terminie do dn. 31.07.2020r. do godziny 1400 (decyduje data wpływu do WZL-1 S.A).
Rozpatrzenie ofert nastąpi do dn. 07.08.2020r.
Kryterium oceny ofert:
• Cena                – 70 % wagi oferty,
• Termin realizacji – 20 % wagi oferty,
• Gwarancja         – 10 % wagi oferty (przy okresie maksymalnym do 5 lat)
Oferty nie zawierające parafowanych i potwierdzonych załączników zamieszczonych na stronie internetowej WZL-1 S.A. z adresem www.wzl1.mil.pl nie zostaną rozpatrzone.
Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru oferty lub rezygnacji z jej wyboru oraz zmiany terminu rozpatrzenia ofert bez podania przyczyn. Zaproszenie nie dotyczy Przedsiębiorców w odniesieniu do których wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe.