Informacja – Fundusze Europejskie

 

Projekt „Centrum Badawczo – Rozwojowe Struktur Kompozytowych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, lata 2014-2020,

działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

 

CEL PROJEKTU: Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Struktur Kompozytowych.

 

PLANOWANE EFEKTY: Dzięki nabyciu infrastruktury badawczej (środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) Spółka prowadzić będzie badania przemysłowe i prace rozwojowe, w efekcie których wytworzone zostaną:

1/ Modele 3D nowoczesnych elementów kompozytowych stosowanych przy produkcji: komponentów i systemów dla nowych samolotów, śmigłowców i urządzeń związanych z lotnictwem cywilnym i wojskowym.

2/ Nowe projekty elementów kompozytowych stosowanych przy produkcji związanej z branżą lotniczą.

3/  Prototypy elementów wykonanych w technologii kompozytowej.

Prace B+R prowadzone będą także w zakresie opracowywania technologii wytwarzania innowacyjnych struktur kompozytowych oraz optymalizacji procesu wytwórczego struktur kompozytowych. Realizacja Projektu przełoży się na wdrożenie autorskich rozwiązań WZL 1 S.A. w przemyśle lotniczym – związanym z obronnością Państwa oraz w lotnictwie cywilnym.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 382 000,00 zł

 

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 191 000,00 zł