Zaproszenie do składania ofert

Informujemy, że w dniu 23.05.2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji, którego celem było wybranie najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zakup kabino-suszarki lakierniczej prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

W wyniku analizy i oceny ofert z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę firmy VENT-EX Sp. z o.o.
ul. Morcinka 17, Kaczyce, 43-417 Zebrzydowice.

 

 

Projekt „Centrum Badawczo – Rozwojowe Struktur Kompozytowych” współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, lata 2014-2020,

działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Niniejsze postępowanie przeprowadzono zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020.

 

ZAMAWIAJĄCY :

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A. Oddział w Dęblinie

ul. Lotników Polskich 4, 08 – 521 Dęblin

tel: (081) 883 01 22, fax: (081) 88 30 248

e-mail: sekretariat@wzl1deblin.pl

  

zaprasza do składania ofert:

Zakup kabino-suszarki lakierniczej. 1 kpl.

                                   

Kod CPV: 42924300-2 Urządzenia natryskowe

 

 1. Podstawą do ubiegania się o udzielenie zamówienia jest złożenie oferty w oparciu o wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

 

 1. Kryteria oceny ofert wraz ze znaczeniem poszczególnych kryteriów:

Cena: 80%

Gwarancja: 20%

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 100 pkt.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert obejmuje pkt. 11 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

 

 1. Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: wzl1.mil.pl

 

 1. Termin wykonania zamówienia: 21.09.2018 r.
 2. Ofertę, w formie pisemnej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Punkcie Ewidencyjnym znajdującej się na 1 piętrze biurowca (budynek nr 27) lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego do dnia 07.05.2018 r. do godz. 13.00.

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

 1. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 

 1. Wykluczenia:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji.
 3. pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.
 4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

 

 1. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 90 dni od terminu jej złożenia.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji zaoferowanej ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w szczególności gdy przewyższać będzie ona środki przeznaczone przez Zamawiającego na realizację zamówienia.

 

 1. Osoby upoważnione do kontaktów:

Mirosław Małek, e-mail: miroslaw.malek@wzl1deblin.pl tel. wew. 202

Dariusz Kamola, e-mail: dariusz.kamola@wzl1deblin.pl tel. wew. 218

Dariusz Osipiak e-mail: dariusz.osipiak@wzl1deblin.pl tel. wew. 259

Maciej Zawadzki, e-mail: maciej.zawadzki@wzl1deblin.pl tel. wew. 234

Robert Olszak, e-mail: robert.olszak@wzl1deblin.pl tel. wew. 216

Angelika Wójcik, e-mail angelika.wojcik@wzl1deblin.pl tel. wew. 226

                                   

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania zaproszenia do składania ofert.

 

 1. Zamawiający przewiduje zmiany w umowie w następujących przypadkach:
  1. Zmiany stawki podatku VAT w przypadku zmiany urzędowej.
  2. Sposobu płatności wynagrodzenia Wykonawcy, w tym wprowadzenie płatności w transzach.
  3. Zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
  4. W związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania Umowy; wskazane powyżej okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści.