Zaproszenie do składania ofert

„Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 05.07.2018 r. do godziny 13.00”

 

 

Dotyczy: zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego 6 komorowego stołu galwanizerskiego.

 

 

            Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego 6 komorowego stołu galwanizerskiego.

 

Parametry podstawowe stołu:

 

W całości stół galwanizerski wykonany ma być z tworzywa sztucznego PP z kolektorem zakończonym króćcem przyłączeniowym do podłączenia do instalacji odciągowej oparów galwanicznych (kołnierz przyłączeniowy prostokątny o przybliżonych wymiarach: 295×395 mm, wewnętrznych 210×310 mm). Ssawy wentylacyjne wykonane na dłuższym boku stołu,
w wierzchniej części posiadające przykrywki dla ułatwienia czyszczenia.

 

Stół wyposażony w instalację:

 1. zasilania wodą technologiczną sieciową;
 2. ścieków popłucznych;
 3. zrzutów kąpieli.

Długość stołu nie powinna przekraczać 3000 mm, płaszczyzna robocza stołu na wysokości około 1000 mm.

 

Wyposażenie elektryczne stołu:

 1. włącznik główny stołu, układy zabezpieczające;
 2. kompletny osprzęt elektryczny niezbędny do pracy stołu;
 3. pulpit sterowniczy zawierający wskaźniki parametrów pracy komór procesowych (napięcie, natężenie prądu, temperatura kąpieli – wanny procesowe, w przypadku cynowania układ regulacji temperatury, aparatura sygnalizacyjna, stan załączenia prądu);
 4. prostowniki umieszczone w tylnej części stołu;
 5. 2 gniazda 12 V do zasilania bębenków galwanizerskich (miedziowanie, niklowanie) na pulpicie sterowniczym;
 6. Tabliczki opisowe wszystkich elementów pulpitu.

 

Procesy, wymiary, wyposażenie poszczególnych komór przedstawia tabela nr 1 stanowiąca załącznik do niniejszego zapytania.

 

UWAGA!

Komory umieszczone równolegle względem swoich długich boków (650 mm).

Elementy manipulacyjne wyposażone w odpowiednie tabliczki opisowe.

 

 

Wymagania dotyczące wykonawstwa robót:

 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót.
 2. Prace ujęte opracowaniem może wykonywać osoba posiadająca odpowiednie przygotowanie zawodowe i aktualne uprawnienia do wykonywania tego rodzaju robót.
 3. Wszelkie prace należy prowadzić pod wykfalifikowanym nadzorem technicznym, a także zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Przy stosowaniu zaleconych materiałów należy bezwzględnie stosować wszystkie informacje oraz zalecenia w kartach technicznych.
 4. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia winny posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczające do obrotu i powszechnego bądź jednostkowego zastosowania w budownictwie zgodnie z zapisem art. 10 ustawy z dnia
  7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
 5. Zabezpieczenie obiektu w obrębie robót należy do Wykonawcy przez okres trwania prac do ich zakończenia i ostatecznego odbioru.
 6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane prowadzonymi robotami i zobowiązuje się do ich naprawy.
 7. Niezbędny sprzęt do wykonania prac zabezpiecza Wykonawca.
 8. Wykonawca przed przystąpieniem do prac dostarczy Zamawiającemu wykaz zatrudnionych osób, ich aktualne badania lekarskie oraz wymagane uprawnienia (do pracy na wysokości i inne).
 9. Wykonawca podczas realizacji zamówienia ma obowiązek przestrzegania wymagań BHP, PPOŻ. i Ochrony Środowiska – Obowiązki Wykonawców wykonujących prace remontowo – inwestycyjne lub działających na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie. Wymagania dostępne do zapoznania się przez Wykonawców na stronie http://www.wzl1.mil.pl/wgrane-pliki/1292_001.pdf.
 10. Prace wykonywane będą w czynnym zakładzie, w związku z czym Wykonawca będzie prowadził prace w sposób nie kolidujący z ruchem odbywającym się w obiekcie.
 11. Wykonawca jest wytwórcą wszelkich odpadów powstałych w wyniku realizacji zadania
  i ponosi koszty ich utylizacji oraz odpowiedzialność za właściwy sposób postępowania
  z odpadami.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Gwarancja na dostarczone urządzenie minimum 2 lata.
 2. Usuwanie usterek w okresie gwarancji urządzenia i instalacji po zgłoszeniu usterki faksem lub e-mailem najpóźniej w ciągu 48 godzin.
 3. Szkolenie minimum 2 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia i jego bieżącej konserwacji.

 

Do protokołu końcowego odbioru Wykonawca dołączy:

 1. Pomiary elektryczne urządzenia.
 2. Dokumentację powykonawczą w języku polskim w wersji papierowej i na CD lub pendrive (opisy, rysunki techniczne instalacji, usytuowanie elementów instalacji).
 3. Deklaracje zgodności na stół i zastosowane materiały.
 4. DTR w języku polskim.
 5. Protokół z przeszkolenia przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia.

 

W przypadku gdy w realizacji zamówienia będą uczestniczyć osoby nie posiadające polskiego obywatelstwa Wykonawca zobowiązany jest zgłosić przedstawicielowi Zamawiającego zamiar skierowania takich pracowników do wykonywania prac nie później niż:

 • 22 dni przed rozpoczęciem przez nich pracy jeżeli posiadają obywatelstwo inne niż któregoś z krajów UE;
 • 15 dni przed rozpoczęciem przez nich pracy jeżeli posiadają obywatelstwo któregoś
  z krajów UE;
 • zgłoszenie takie musi zostać dokonane w dniu roboczym nie później niż do godz. 10:00.

Zgłaszający zamiar zatrudnienia takich pracowników wraz ze zgłoszeniem tego zamiaru zobowiązany jest dostarczyć informacje obejmujące:

 1. imię i nazwisko w alfabecie łacińskim;
 2. datę i miejsce urodzenia;                                                                       
 3. nr paszportu i nazwę kraju wydającego paszport;
 4. nazwę instytucji delegującej pracownika do wykonywania prac, jeśli jest inna niż nazwa Wykonawcy;
 5. powód delegowania obcokrajowca do wykonywania prac.

 

Do oferty cenowej należy dołączyć:

 1. zdjęcia lub rysunki poglądowe zaproponowanego urządzenia, typ i podstawowe parametry techniczne zastosowanych elementów sterowania, zgodność z wymaganymi normami;
 2. okres udzielanej gwarancji;
 3. deklarację terminowej realizacji zamówienia.

 

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: 28.09.2018 r.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

Kryteria wyboru ofert: cena – 100%.

 

 

Przed złożeniem oferty Wykonawca dokona wizji lokalnej i w oparciu o własne obmiary złoży ofertę cenową na całość zadania.

 

 

Osoby do kontaktu:

                                                                                                                      

Ofertę należy złożyć do dnia 04.07.2018 r. na e-mail sekretariat@wzl1deblin.pl, fax /81/ 883 02 48 lub pocztą na adres ul. Lotników Polskich 4, 08-521 Dęblin.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub zakończenia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez wskazania przyczyny.