UWAGA: WYDŁUŻAMY ZAPISY DO 19 LIPCA WŁĄCZNIE!

Obiekt: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A.
Termin: 27 lipca 2019 roku, w godzinach 9.00-15:00
Miejsce zbiórki z dokładnym adresem: brama główna Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A., ul. Dubois 119  93-465 Łódź
Atrakcje: zwiedzający będą mogli zobaczyć śmigłowce latające w Siłach Zbrojnych RP, a także dowiedzieć się wiele o historii WZL-1 S.A. oraz o związanych z nią najciekawszych wydarzeniach. Każdy uczestnik będzie mógł wziąć udział w loterii i wylosować dla siebie unikalny upominek, zaś na najmłodszych zwiedzających czekać będzie dodatkowa niespodzianka. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
Forma udziału: obowiązują zapisy od 8 lipca 2019r. do 15 lipca 2019r. Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem: zwiedzanie@wzl1.mil.pl (w wiadomości należy podać imię i nazwisko, adres zameldowania oraz nr dowodu osobistego każdego zainteresowanego uczestnika – a w przypadku dziecka – nr PESEL). Posiadanie dowodu osobistego podczas zwiedzania jest warunkiem koniecznym.

1. Wycieczki grupowe z przewodnikiem, liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia terminu zgłoszeń;
2. Na teren WZL-1 wstęp przyznawany będzie wyłącznie osobom z obywatelstwem polskim;
3. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione drogą elektroniczną o dokładnej godzinie rozpoczęcia zwiedzania;
4. UWAGA! Dzieci mogą uczestniczyć w zwiedzaniu wyłącznie pod opieką dorosłych. Zgłoszenia dzieci imienne wraz z podaniem ich numeru PESEL oraz wyrażeniem zgody o treści:

Na podstawie art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.) wyrażam bezterminową zgodę na nieodpłatne wykorzystanie fotografii z wizerunkiem mojego dziecka/dziecka pozostającego pod moją opieką.
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka obejmuje wszelkie pola eksploatacji, w szczególności rozpowszechnienie, opublikowanie, utrwalanie i powielanie oraz obróbkę, kadrowanie i retusz wykonanych fotografii, a także zestawianie z innymi fotografiami, utworami lub materiałami i rozpowszechnienie lub opublikowanie w taki sposób. Powyższa zgoda obejmuje także zezwolenie do umieszczania fotografii z wizerunkiem dziecka na potrzeby mediów w szczególności strony wzl1.mil.pl, portalu Facebook, Internetu, prasy, albumów okolicznościowych, newsletteru wewnętrznego, zdjęć na kalendarzach i reklamach, a także na poczet realizacji działań promocyjnych i marketingowych prowadzonych przez Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A.

O obiekcie:
WZL Nr 1 S.A. w Łodzi to lider branży lotniczej w Europie, o ponad 70-letniej tradycji. Spółka jest jedną z firm wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. W tym, na co dzień, niedostępnym dla osób postronnych przedsiębiorstwie realizuje się naprawy, obsługi oraz modernizacje śmigłowców będących na wyposażeniu polskiej armii. WZL Nr 1 S.A. w Łodzi to nie tylko tradycja i doświadczenie, ale także rozwój i wdrażanie innowacyjnych technologii. Wizyta w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 1 S.A. to niepowtarzalna okazja, aby obejrzeć firmę „od środka”. Niedostępny na co dzień Zakład odsłoni swoje tajemnice. Przewodnicy – pracownicy WZL-1, oprowadzą gości po najciekawszych miejscach i opowiedzą o działalności Spółki.

Ważne informacje organizacyjne: Każda wycieczka trwa około 45 minut. Wstęp na teren Spółki dla osób z obywatelstwem polskim. Dzieci mogą uczestniczyć  w zwiedzaniu wyłącznie pod opieką dorosłych. Dla zwiedzających będzie udostępniony parking oraz namiot i woda. Podczas wycieczki będzie można robić zdjęcia.
KONTAKT ws. wycieczek: zwiedzanie@wzl1.mil.pl

Wojskowe Zakłady Lotnicze NR 1 S.A.

Klauzula obowiązku informacyjnego w związku z realizacją wycieczek na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. w Łodzi

1.    Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. z siedzibą w Łodzi (93-465), przy ul. Dubois 119, dla których Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia  w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000295398, NIP 724-000-41-59, działając zgodnie z art. 13 ust.  1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „Rozporządzeniem” informuje, iż jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
2.    Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wzl1.mil.pl.
3.    Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wycieczki oraz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia. Dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1. lit. a) Rozporządzenia.
4.    Dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5.    Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczonych od roku następującego po roku, w którym odbyła się wizyta.
6.    Każdemu przysługuje prawo do:
a)    dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c)    przenoszenia danych,
d)    wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia.
7.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji powyższego celu Administratora, a zatem niepodanie informacji będzie się wiązało z brakiem możliwości wzięcia udziału w wycieczce oraz wejścia na teren Administratora.