Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 30.08.2019 r.

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A z siedzibą w Łodzi, 93-465 Łódź, ul. Dubois 119, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000295398, na podstawie § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30.08.2019 roku na godzinę 11.00 Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4a (Biuro Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.).

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie kapitału rezerwowego
    celem podwyższenia wynagrodzenia wykonawcy inwestycji polegającej na budowie hangaru lotniczego z zapleczem techniczno – socjalnym.
  5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.