Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, 93-465 Łódź, ul. Dubois 119, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000295398, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 18.01.2022 r. na godzinę 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4a (Biuro Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.).

 

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

 1. Skreśla się § 8 ust. 2 o dotychczasowej treści:

„Odcinki zbiorowe lub dokumenty akcji zostają złożone do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd wydaje akcjonariuszom stosowne zaświadczenia. Zarząd jest zobowiązany wydać akcje należące do akcjonariusza na jego żądanie.”

 1. Skreśla się § 8 ust. 3 o dotychczasowej treści:

„Zarząd prowadzi księgę akcyjną.”

 1. 38 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z 3 (słownie: trzech) do 6 (słownie: sześciu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo akcjonariusz – Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie.”

 1. 38 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Z zastrzeżeniem § 38 ust. 3 i 4 oraz § 39, członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani
i odwoływani, w każdym czasie, przez akcjonariusza – Polską Grupę Zbrojeniową S.A.
w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą dostarczenia oświadczenia do Spółki. Powołanie do składu Rady Nadzorczej następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa
i państwowych osób prawnych w odniesieniu do kandydata.”

 1. 38 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Jeżeli akcjonariusz – Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nie wykona prawa do powołania członka Rady Nadzorczej w drodze oświadczenia w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia mandatu danego członka Rady Nadzorczej, wówczas członek Rady Nadzorczej powoływany jest przez Walne Zgromadzenie. Po upływie 30-dniowego (słownie: trzydziestodniowego) terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, Zarząd Spółki jest obowiązany podjąć działania w celu niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu powołania członka Rady Nadzorczej.”

 1. W § 38 ust. 7 pkt 7 dodaje się nowy ppkt „k” o treści:

„k)  złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych”

 1. 41 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz – Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone
z chwilą dostarczenia oświadczenia do Spółki.”

 1. 41 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Jeżeli akcjonariusz – Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nie wykona prawa do powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w drodze oświadczenia złożonego wobec Spółki, wówczas Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest zgodnie z § 38 ust. 3.”

 1. 44 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem § 44 ust. 3.”

 1. 44 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Głosowanie tajne zarządza się na uzasadniony wniosek członka Rady Nadzorczej oraz
w sprawach osobowych.”

 1. 44 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, także w sprawach, dla których Statut przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady nie zgłosi sprzeciwu. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia i uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady oraz udziału w tym głosowaniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.”

 1. 46 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej. Członek Rady może brać udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na zasadach określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej.”

 1. 62 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„Dniem dywidendy, tj. dniem według którego ustala się uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, jest dzień podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku za ten rok obrotowy.”

 1. 62 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, a jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez Radę Nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się
w okresie trzech miesięcy, licząc od Dnia dywidendy. Jeżeli Walne Zgromadzenie ani Rada Nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po Dniu dywidendy.”

 1. 63 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Spółka prowadzi własną stronę internetową, na której zamieszczane są w szczególności wymagane przez prawo i Statut ogłoszenia Spółki. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariuszy – spółki Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. oraz podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, a także wywieszone w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.”