RADA NADZORCZA
Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. z siedzibą w Łodzi
ul. Dubois 119, 93-465 Łódź

działając na podstawie § 25 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. (dalej „Spółka”), w związku z kończącą się kadencją Zarządu Spółki, ogłasza wszczęcie Postępowania kwalifikacyjnego

na stanowiska:

  1. Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego,
  2. Członka Zarządu – Dyrektora Marketingu i Rozwoju,
  3. Członka Zarządu – Dyrektora Oddziału.

Zgłoszenia należy składać osobiście w siedzibie Spółki w Łodzi (Kancelaria w budynku 1/35) lub listem poleconym, na adres: Rada Nadzorcza Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A., ul. Dubois 119, 93-465 Łódź, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego/Członka Zarządu – Dyrektora Marketingu i Rozwoju/Członka Zarządu – Dyrektora Oddziału Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. – nie otwierać”. Kandydat może złożyć zgłoszenie tylko na jedno stanowisko będące przedmiotem Postępowania kwalifikacyjnego.

Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 7.00 do 14.30, w siedzibie Spółki w Łodzi w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 27 maja 2022 roku do godziny 12:00. W przypadku składania zgłoszenia listem poleconym na adres Spółki, o dochowaniu terminu decyduje dzień doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.