PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm. – dalej jako „Ustawa”), Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. („Spółka”) informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce, przy czym dokumenty akcji będą przyjmowane w następujących terminach:

Data Godziny Nazwiska rozpoczynające się na literę
12 października 2020 9.00 – 15.00 A – G
13 października 2020 9.00 – 15.00 H – K
14 października 2020 9.00 – 15.00 L – R
15 października 2020 9.00 – 15.00 S – Z

Złożenie dokumentów akcji w Spółce nastąpi za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Akcjonariusz może złożyć dokumenty akcji osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik powinien okazać pełnomocnictwo upoważniające go do działania w imieniu akcjonariusza.

W przypadku, gdy kilka osób jest współuprawnionych z akcji, to złożenia dokumentów akcji powinni dokonać przez wspólnego przedstawiciela. Przedstawiciel powinien okazać oświadczenie współuprawnionych z akcji ustanawiającego go ich przedstawicielem.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu:
787 642 478;  787 642 585 lub na stronie internetowej www.wzl1.mil.pl.

Dematerializacja akcji spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 SA – pytania i odpowiedzi

1.     Po co dematerializuję akcje?

Przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”) wprowadzają do Kodeksu spółek handlowych zmiany dotyczące akcji wskazując, iż począwszy od 1 marca 2021 r. akcje nie mają formy dokumentu. Ustawa przewiduje również, że moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Pamiętaj, że zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu obowiązującym od 1 marca 2021 r., wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy. Dematerializacja akcji jest zatem konieczna, by można wykonywać uprawnienia z akcji – głosować, pobierać dywidendę etc.

2.     Co się stanie jeśli nie przyniosę akcji do Spółki?

Do 28 lutego 2021 r. Twoja sytuacja w zasadzie nie ulegnie zmianie. Od 1 marca 2021 r. nie będzie jednak możliwe wykonywanie praw z akcji, które nie zostały wpisane do rejestru akcjonariuszy. Bez rejestracji akcji w rejestrze akcjonariuszy np. głosowanie, pobieranie dywidendy etc. będzie zatem niemożliwe.

3.     Jeśli zostawię akcje w Spółce co dostanę w zamian?

Po złożeniu dokumentów akcji w spółce otrzymasz pisemne pokwitowanie, poświadczające jakie akcje zostały złożone.

4.     Co dalej będzie się działo z moimi akcjami?

Akcje, których dokumenty zostały złożone w spółce, zostaną zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy, a Twoja osoba zostanie wpisana do rejestru jako uprawniony z tych akcji. Dokumenty akcji nie będą podlegać zwrotowi.

5.     Czy będę mógł sprzedać akcje jeśli zdeponuję je w Spółce?

Tak. Zgodnie z art.  339 k.s.h., przeniesienie akcji imiennej następuje przez pisemne oświadczenie albo na samym dokumencie akcji, albo w osobnym dokumencie oraz wymaga przeniesienia posiadania akcji.

Przed złożeniem dokumentów akcji w spółce dla ich sprzedaży potrzebna była umowa oraz wydanie dokumentów akcji. Po złożeniu dokumentów akcji w spółce zastosowanie znajdzie art. 350 k.c. i w konsekwencji dla sprzedaży akcji potrzebna będzie umowa oraz zawiadomienie spółki o przeniesieniu posiadania dokumentów akcji.

Proszę również pamiętać, że zbycie akcji jest ograniczone zgodnie z zapisami Statutu Spółki.

6.     Czy mogę działać przez pełnomocnika jaką formę powinno mieć pełnomocnictwo?

Tak. Pełnomocnictwo powinno mieć formę pisemną ale nie wymaga formy notarialnej ani też nie jest konieczne notarialne poświadczenie podpisu.

7.     Co powinienem zrobić, jeśli zgubiłem lub zniszczyłem akcje?

Jeżeli statut spółki reguluje tryb umarzania zniszczonych lub utraconych dokumentów akcji, należy zastosować się do tego trybu. Jeśli takich regulacji statut spółki nie zawiera, umorzenie dokumentów akcji, które uległy zniszczeniu lub utracie przez akcjonariusza następuje w trybie przewidzianym dekretem z dnia 10 grudnia 1946 r. o umarzaniu utraconych dokumentów i wymaga złożenia wniosku do sądu.

8.     Posiadam akcje Spółki, ale nie jestem wpisany do księgi akcyjnej – co powinienem zrobić?

Zalecane jest złożenie wraz z dokumentami akcji także wniosku o wpis do księgi akcyjnej wraz z dokumentami potwierdzającymi nabycie akcji (np. umowa darowizny, akt poświadczenia dziedziczenia, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku).

9.     Jakie dokumenty powinienem zabrać ze sobą chcąc zdeponować akcje w Spółce?

Prosimy o zabranie aktualnego dowodu tożsamości ze zdjęciem i dokumentów akcji. Jeśli dokumenty akcji składać będzie pełnomocnik, to niezbędne będzie także pełnomocnictwo na piśmie.

10.   Jesteśmy współwłaścicielami akcji czy w Spółce musimy być obecni wszyscy?

Nie jest to konieczne. Współuprawnieni z akcji powinni jednak ustanowić wspólnego przedstawiciela, który powinien dokonać za nich tej czynności. Osoba składająca dokumenty akcji powinna być również upoważniona do udzielenia w imieniu współuprawnionych zgód na przetwarzanie danych osobowych przez spółkę i podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy w celach związanych z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy.

11.   Jeśli Spółka nie będzie już prowadzić księgi akcyjnej gdzie będę załatwiać wszystkie sprawy związane z akcjami?

Od 1 marca 2021 r. wszelkie kwestie związane z rejestrem akcjonariuszy należy załatwiać bezpośrednio w podmiocie prowadzącym rejestr akcjonariuszy, tj. Domu Maklerskim PKO BP SA.

12.   Czy będę ponosił jakieś opłaty związane z dematerializacją akcji?

Akcjonariusze nie ponoszą kosztów dematerializacji ich akcji. Z chwilą utworzenia rejestru akcjonariuszy niektóre operacje z nim związane (wpis nabywcy akcji, wydanie zaświadczenia etc.) mogą podlegać opłacie zgodnie z aktualną tabelą opłat stosowaną przez podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy.

13.   Czy jeśli nie zgłoszę się w wyznaczonym terminie w Spółce będą wyznaczone jakieś dodatkowe terminy?

Oczywiście, że tak o każdym dodatkowym terminie będziemy Państwa informować na stronie internetowej www.wzl1.mil.pl zapraszamy również do kontaktu telefonicznego.