Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 17.06.2020 r.

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, 93-465 Łódź, ul. Dubois 119, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000295398, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 17.06.2020 r. na godzinę 10.00. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4a (Biuro Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.).

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Łącznego sprawozdania finansowego Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku, rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
  z działalności Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. za rok obrotowy 2019 oraz  rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności jako organu Zarządu Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. za rok obrotowy 2019.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
 7. Przedstawienie „Sprawozdania Zarządu Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. z wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations)
  i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2019 rok”.
 8. Przedstawienie informacji Zarządu Spółki ze sposobu wykorzystania kapitału rezerwowego utworzonego do nabywania akcji własnych Spółki.
 9. Przedstawienie informacji Zarządu Spółki z realizacji inwestycji polegającej na budowie hangaru lotniczego z zapleczem techniczno-socjalnym w jednostce macierzystej w Łodzi i ze sposobu wydatkowania środków finansowych zgodnie
  z wytycznymi zawartymi w Uchwale Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2017 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.