ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH w WOJSKOWYCH ZAKŁADACH LOTNICZYCH NR 1 S.A. w ŁODZI

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. ul. Dubois 119  93-465 Łódź

 

Zapraszają do składania  ofert na:

Wykonanie „Remontu elewacji (naprawa, malowanie) budynków o nr wew. 1/5, 1/15-16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/21-22” na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A.

Termin realizacji zadania – zaproponowany przez wykonawcę (jednak nie dłuższy niż 3 m-ce.).

Wycenę ryczałtową wynagrodzenia należy sporządzić w oparciu o:

  1. wizję lokalną,
  2. wytyczne inwestora.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Wojciech Kwiatkowski      –  Główny Mechanik                     tel.  42 681 55 60  w 208,

Cezary Makarow              –  Koordynator ds. inwestycji         tel.  42 681 55 60  w 291,

Waldemar Poros              –  Mistrz ds. energetycznych         tel.  42 681 55 60  w 274,

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Remont elewacji (naprawa, malowanie) bud. 1/5, 1/15-16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/21-22” w siedzibie Spółki, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.06.2021r. do godziny 1400 (decyduje data wpływu do WZL-1 S.A).

Rozpatrzenie ofert nastąpi do dn. 24.06.2021 r.

Kryterium oceny ofert:

  • Cena                                       – 70 % wagi oferty,
  • Termin realizacji                       – 20 % wagi oferty,
  • Gwarancja                               – 10 % wagi oferty (przy okresie maksymalnym do 5 lat).

Oferty nie zawierające parafowanych i potwierdzonych załączników zamieszczonych na stronie internetowej WZL-1 S.A. z adresem www.wzl1.mil.pl nie zostaną rozpatrzone.

 

Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru oferty lub rezygnacji z jej wyboru oraz zmiany terminu rozpatrzenia ofert bez podania przyczyn. Zaproszenie nie dotyczy Przedsiębiorców w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe.

Zamawiający informuje, iż w przypadku wartości oferty przekraczającej progi finansowe określone w Statucie Spółki, przed podpisaniem umowy konieczne będzie uzyskanie stosownych zgód korporacyjnych.