ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE MEBLI BIUROWYCH  w WOJSKOWYCH ZAKŁADACH LOTNICZYCH NR 1 S.A. w ŁODZI

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. ul. Dubois 119  93-465 Łódź

 

Zapraszają do składania  ofert na:

Wykonanie i realizację projektu zagospodarowania pomieszczeń biurowych w bud. Centrum Badań i Rozwoju  na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A.

Termin realizacji zadania – zaproponowany przez wykonawcę (jednak nie dłuższy niż 3 m-ce.).

Wycenę ryczałtową wynagrodzenia należy sporządzić w oparciu o:

  1. wizję lokalną,
  2. wytyczne inwestora (projekt wnętrz)

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Magdalena Kaźmierska   –  Kierownik Działu Gospodarczego    tel.  42 681 55 60  w 129,

Cezary Makarow             –  Koordynator ds. inwestycji               tel.  42 681 55 60  w 291,

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Centrum Badań i Rozwoju ” w siedzibie Spółki, w nieprzekraczalnym terminie do dn. 27.08.2021r. do godziny 1400 (decyduje data wpływu do WZL1 S.A).

Rozpatrzenie ofert nastąpi do dn. 03.09.2021 r.

Kryterium oceny ofert:

  • Cena                                                                        – 70 % wagi oferty,
  • Termin realizacji                                                         – 20 % wagi oferty,
  • Gwarancja                                                                 – 10 % wagi oferty (przy okresie maksymalnym do 5 lat)

.

Oferty nie zawierające parafowanych i potwierdzonych załączników zamieszczonych na stronie internetowej WZL1 S.A. z adresem www.wzl1.mil.pl nie zostaną rozpatrzone.

 

Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru oferty lub rezygnacji z jej wyboru oraz zmiany terminu rozpatrzenia ofert bez podania przyczyn. Zaproszenie nie dotyczy Przedsiębiorców w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe.

Zamawiający informuje, iż w przypadku wartości oferty przekraczającej progi finansowe określone w Statucie Spółki, przed podpisaniem umowy konieczne będzie uzyskanie stosownych zgód korporacyjnych.