ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
ZAMAWIAJĄCY :

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A. Oddział w Dęblinie

ul. Lotników Polskich 4, 08 – 521 Dęblin

tel: (081) 883 01 22, fax: (081) 88 30 248

e-mail: sekretariat@wzl1deblin.pl

adres strony internetowej:  wzl1.mil.pl

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na remont sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1.

Termin realizacji zamówienia: do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

Termin związania ofertą: 60 dni.

Kryteria wyboru ofert: 100% cena.

Wymagana gwarancja na wykonane roboty i wbudowane materiały: minimum 36 miesięcy
od podpisania końcowego protokołu odbioru.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego: wzl1.mil.pl (Załącznik nr 1).
 2. Przed złożeniem oferty Oferent dokona wizji lokalnej i w oparciu o własną inwentaryzację i obmiary złoży ofertę cenową.  Wizji lokalnej można dokonać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -14.30
  po uprzednim kontakcie z osobami wymienionymi poniżej.
 3. Osoby upoważnione do kontaktów:

Dariusz Kamola,  tel. (081) 883 01 22 wew. 218,    e-mail: dariusz.kamola@wzl1deblin.pl

Longin Dobrecki,   tel. (081)  883 01 22 wew. 296,     e-mail: longin.dobrecki@wzl1deblin.pl

Ewelina Jagiełło,   tel.  (081) 883 01 22 wew. 226,      e-mail ewelina.jagiello@wzl1deblin.pl

 1. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@wzl1deblin.pl lub pocztą na adres zakładu: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 4, 08 – 521 Dęblin
  w terminie do: 14.05.2021 r.
 2. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2.
 3. Wraz z ofertą, Oferent powinien złożyć oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3.

W przypadku gdy w realizacji zamówienia w siedzibie Zamawiającego będą uczestniczyć osoby nie posiadające polskiego obywatelstwa Wykonawca zobowiązany jest zgłosić przedstawicielowi Zamawiającego zamiar skierowania takich pracowników do wykonywania prac nie później niż:

 1. 22 dni przed rozpoczęciem przez nich pracy jeżeli posiadają obywatelstwo inne niż któregoś
  z krajów UE;
 2. 15 dni przed rozpoczęciem przez nich pracy jeżeli posiadają obywatelstwo któregoś z krajów UE;
 3. Zgłoszenie takie musi zostać dokonane w dniu roboczym nie później niż do godz. 10:00;
 4. Zgłaszający zamiar zatrudnienia takich pracowników wraz ze zgłoszeniem tego zamiaru zobowiązany jest dostarczyć informacje obejmujące:a) imię i nazwisko w alfabecie łacińskim;
  b) datę i miejsce urodzenia;
  c) nr paszportu i nazwę kraju wydającego paszport, termin ważności paszportu;
  d) nazwę instytucji delegującej pracownika do wykonywania prac, jeśli jest inna niż nazwa Wykonawcy;
  e) powód delegowania obcokrajowca do wykonywania prac.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty z możliwością zmiany terminu wyboru oferty lub zakończenia konkursu bez wybrania którejkolwiek
z ofert bez wskazania przyczyny.