ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH w WOJSKOWYCH ZAKŁADACH LOTNICZYCH NR 1 S.A. w ŁODZI

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. ul. Dubois 119  93-465 Łódź

 

Zapraszają do składania  ofert na:

Remont sieci wodociągowej

Termin realizacji zadania – zaproponowany przez wykonawcę (jednak nie dłuższy niż 3 m-ce.).

Wycenę ryczałtową wynagrodzenia należy sporządzić w oparciu o:

  1. wizję lokalną,
  2. wytyczne inwestora.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Wojciech Kwiatkowski   –  Główny Mechanik                     tel.  42 681 55 60  w 208,

Waldemar Poros              –  Mistrz ds. energetycznych        tel.  42 681 55 60  w 274,

Aneta Rybczyńska          – Mistrz ds. utrzymania ruchu       tel. 42 681 55 60 w 208.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Remont sieci wodociągowej” w siedzibie spółki w nieprzekraczalnym terminie

do dn. 17.05.2022r. do godziny 1400 (decyduje data wpływu do WZL-1 S.A).

Rozpatrzenie ofert nastąpi do dn. 24.05.2022r.

Kryterium oceny ofert:

  • Cena                                                                                              – 70 % wagi oferty,
  • Termin realizacji                                                                        – 20 % wagi oferty,
  • Gwarancja                                                                                   – 10 % wagi oferty (przy okresie maksymalnym do 5 lat)

Oferty nie zawierające parafowanych i potwierdzonych załączników zamieszczonych na stronie internetowej WZL-1 S.A. z adresem www.wzl1.mil.pl

nie zostaną rozpatrzone.

 

Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru oferty lub rezygnacji z jej wyboru oraz zmiany terminu rozpatrzenia ofert bez podania przyczyn.

Zaproszenie nie dotyczy Przedsiębiorców w odniesieniu do których wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe.

Zamawiający informuje, że w przypadku wartości oferty przekraczającej progi finansowe określone w Statucie Spółki, przed podpisaniem umowy

konieczne będzie uzyskanie stosownych zgód korporacyjnych.