ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP TOKARKI UNIWERSALNEJ

W WOJSKOWYCH ZAKŁADACH LOTNICZYCH NR 1 S.A. W ŁODZI

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. ul. Dubois 119  93-465 Łódź

 

Zapraszają do składania  ofert na:

Zakup tokarki uniwersalnej sterowanej cyklami

 

Termin realizacji zadania – zaproponowany przez dostawcę.

Wycenę ryczałtową urządzenia należy sporządzić w oparciu o:

  1. Specyfikację w załączniku Nr 1,
  2. wytyczne inwestora.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Wojciech Kwiatkowski   –  Główny Mechanik, tel.  42 681 55 60  w 208,

Ryszard Świetlicki  –  Kierownik Wydziału Mechanicznego, tel.  42 681 55 60  w 261,

Aneta Rybczyńska  –  Mistrz ds. utrzymania ruchu, tel.  42 681 55 60 w 208.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Tokarka uniwersalna” w siedzibie spółki w nieprzekraczalnym terminie do dn. 14.10.2022r. do godziny 1400 (decyduje data wpływu do WZL-1 S.A).

Rozpatrzenie ofert nastąpi do dn. 21.10.2022r.

Kryterium oceny ofert:

  • Cena – 70 % wagi oferty,
  • Termin realizacji – 20 % wagi oferty,
  • Gwarancja – 10 % wagi oferty (przy okresie maksymalnym do 5 lat)

Oferty nie zawierające parafowanych i potwierdzonych załączników zamieszczonych na stronie internetowej WZL-1 S.A. z adresem www.wzl1.mil.pl nie zostaną rozpatrzone.

 

Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru oferty lub rezygnacji z jej wyboru oraz zmiany terminu rozpatrzenia ofert bez podania przyczyn. Zaproszenie nie dotyczy Przedsiębiorców w odniesieniu do których wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe.

Zamawiający informuje, że w przypadku wartości oferty przekraczającej progi finansowe określone w Statucie Spółki, przed podpisaniem umowy konieczne będzie uzyskanie stosownych zgód korporacyjnych.