Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, 93-465 Łódź, ul. Dubois 119, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000295398, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30.06.2022 r. na godzinę 10.00. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4a (Biuro Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.).

 

Porządek obrad obejmuje:

 

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Łącznego sprawozdania finansowego Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku, rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
  z działalności Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. za rok obrotowy 2021 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. za rok obrotowy 2021.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
 7. Przedstawienie „Sprawozdania Zarządu Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. z wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations)
  i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2021 rok”.
 8. Przedstawienie informacji Zarządu Spółki ze sposobu wykorzystania kapitału rezerwowego utworzonego do nabywania akcji własnych Spółki.
 9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.