Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, 93-465 Łódź, ul. Dubois 119, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000295398, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29.06.2021 r. na godzinę 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4a (Biuro Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.).

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Łącznego sprawozdania finansowego Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku, rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
z działalności Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. za rok obrotowy 2020 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. za rok obrotowy 2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej VI kadencji wybieranych przez pracowników.
8. Przedstawienie „Sprawozdania Zarządu Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A.
z wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations)
i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2020 rok”.
9. Przedstawienie informacji Zarządu Spółki ze sposobu wykorzystania kapitału rezerwowego utworzonego do nabywania akcji własnych Spółki.

10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.