Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

ZAMAWIAJĄCY :

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A. Oddział w Dęblinie

ul. Lotników Polskich 4, 08 – 521 Dęblin

tel: (081) 883 01 22, fax: (081) 88 30 248

e-mail: sekretariat@wzl1deblin.pl

adres strony internetowej: www.wzl1.mil.pl

 

zaprasza do składania ofert na:

Zakup oprogramowania NX CAM

 

 1. Podstawą do ubiegania się o udzielenie zamówienia jest złożenie oferty w oparciu
  o wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
 2. Kryteria oceny ofert wraz ze znaczeniem poszczególnych kryteriów:

Cena – 100 %

 1. Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: wzl1.mil.pl
 2. Wymagany termin realizacji umowy: 14 dni od daty podpisania umowy.
 3. Ofertę, w formie pisemnej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Punkcie Ewidencyjnym znajdującej się na 1 piętrze biurowca (budynek nr 27) lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego do dnia 06.08.2018 r. do godz. 13.00.
 4. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 60 dni od terminu jej złożenia.
 5. W przypadku, gdy w postępowaniu złożona zostanie jedna oferta odpowiadająca treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w celu ustalenia postanowień umowy Zamawiający przeprowadzi negocjacje z jednym wykonawcą w oparciu o treść złożonej oferty.
 6. Osoby upoważnione do kontaktów:

 

     Mirosław Małek , e-mail: miroslaw.malek@wzl1deblin.pl tel. wew. 202

     Maciej Zawadzki e-mail: maciej.zawadzki@wzl1deblin.pl tel. wew. 234

     Dariusz Kamola  e-mail: dariusz.kamola@wzl1deblin.pl  tel. wew. 218

     Piotr Kur e-mail piotr.kur@wzl1deblin.pl tel. wew. 303

     Angelika Wójcik e-mail angelika.wojcik@wzl1deblin.pl tel. wew.226       

                                

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania zaproszenia do składania ofert.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty z możliwością zmiany terminu wyboru oferty lub zakończenia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez wskazania przyczyny.