Klauzula obowiązku informacyjnego w związku z realizacją wycieczek na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. w Łodzi

 1. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. z siedzibą w Łodzi (93-465), przy ul. Dubois 119, dla których Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000295398, NIP 724-000-41-59, działając zgodnie z art. 13 ust.  1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „Rozporządzeniem” informuje, iż jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wzl1.mil.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wycieczki oraz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie Administratora, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia.
 4. Dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczonych od roku następującego po roku, w którym odbyła się wizyta.
 6. Każdemu przysługuje prawo do:
  a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  c) przenoszenia danych,
  d) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji powyższego celu Administratora, niepodanie zatem informacji wiązało się będzie z brakiem możliwości wzięcia udziału w wycieczce oraz wejścia na teren Administratora.