ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP PLOTERA DO WYCINANIA USZCZELEK

DLA WOJSKOWYCH ZAKŁADACH LOTNICZYCH NR 1 S.A. w ŁODZI

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. ul. Dubois 119  93-465 Łódź

 

Zapraszają do składania ofert na:

Zakup plotera do wycinania uszczelek

Termin realizacji zadania – zaproponowany przez wykonawcę.

Wycenę ryczałtową wynagrodzenia należy sporządzić w oparciu o: warunki techniczne

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Wojciech Kwiatkowski              –              tel.  42 681 55 60  w 208,

Marcin Winiecki                         –            tel.  42 681 55 60  w 242,

Aneta Rybczyńska                      –           tel.  42 681 55 60  w 208,

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Ploter do wycinania uszczelek”

w siedzibie Spółki, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.10.2021r. do godziny 1400

(decyduje data wpływu do WZL 1 S.A).

Rozpatrzenie ofert nastąpi do dn. 20.10.2021 r.

Kryterium oceny ofert:

  • Cena                                 – 70 % wagi oferty,
  • Termin realizacji                 – 20 % wagi oferty,
  • Gwarancja                         – 10 % wagi oferty (przy okresie maksymalnym do 5 lat)

.

Oferty nie zawierające parafowanych i potwierdzonych załączników zamieszczonych na stronie internetowej

WZL 1 S.A. z adresem www.wzl1.mil.pl nie zostaną rozpatrzone.

 

Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru oferty lub rezygnacji z jej wyboru oraz zmiany terminu rozpatrzenia

ofert bez podania przyczyn. Zaproszenie nie dotyczy Przedsiębiorców w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie

likwidacyjne lub upadłościowe.

Zamawiający informuje, iż w przypadku wartości oferty przekraczającej progi finansowe określone w Statucie Spółki,

przed podpisaniem umowy konieczne będzie uzyskanie stosownych zgód korporacyjnych.