Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A z siedzibą w Łodzi, 93-465 Łódź, ul. Dubois 119, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr :KRS 0000295398, na wniosek akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, złożonym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28.02.2019 roku na godzinę 14.00. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4a (Biuro Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.).

 

Porządek obrad obejmuje:

 

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
 4. Uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3 z dnia 08 grudnia 2017 r. o wyrażeniu zgody na przystąpienie przez Spółkę do Kodeksu Grupy Kapitałowej PGZ.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Kodeksu Grupy PGZ.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

 1. Proponuje się skreślić § 6 ust. 5 oraz ust. 6 o treści:

„5.   Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację Interesu Grupy Kapitałowej PGZ, determinowanego przez rolę Grupy Kapitałowej PGZ wskazaną w Kodeksie Grupy Kapitałowej PGZ, jak również misją, wizją, celami oraz innymi zasadami wynikającymi z obowiązującej Strategii Grupy Kapitałowej PGZ.

 1. Przez Grupę Kapitałową PGZ należy rozumieć Polską Grupę Zbrojeniową S.A.
  z siedzibą w Radomiu, jej następców prawnych oraz spółki, w stosunku do których Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. jest spółką dominującą lub powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych.”
 2. W § 6 po ust. 4 proponuje się dodać nowe ustępy oznaczone numerami od 5 do 13
  o następującej treści:

„5. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację Interesu Grupy PGZ, determinowanego przez rolę Grupy PGZ wskazaną w Kodeksie Grupy PGZ, jak również misją, wizją, celami oraz innymi zasadami wynikającymi z obowiązującej Strategii Grupy PGZ.

 1. Przez Interes Grupy PGZ rozumie się wspólnotę interesów spółek wchodzących w skład Grupy PGZ.
 2. Spółka prowadzi działalność gospodarczą o charakterze zarobkowym lub mającym inny cel gospodarczy zgodny ze Strategią Grupy PGZ oraz Standardami Organizacyjnymi Grupy PGZ.
 3. Spółka zobowiązana jest do przestrzegania zasad wynikających z Kodeksu Grupy PGZ, Strategii Grupy PGZ oraz Standardów Organizacyjnych Grupy PGZ.
 4. Realizacja Interesu Grupy PGZ powinna następować z uwzględnieniem uzasadnionych interesów wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych oraz wynikającą z corporate governance zasadą lojalności, bez uszczerbku dla bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Przez zasadę lojalności wobec wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych rozumie się zakaz podejmowania jakichkolwiek działań, których celem jest pokrzywdzenie wierzyciela lub wspólnika mniejszościowego w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.
 6. Spółki zapewniają wykonanie obowiązków wobec strony społecznej (związków zawodowych oraz rad pracowników) związanych z wdrożeniem i modyfikacją Kodeksu, Strategii Grupy PGZ oraz Standardów Organizacyjnych Grupy PGZ.
 7. Zarząd Spółki jest obowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw Spółki Kodeksu Grupy PGZ.
 8. Przez Grupę PGZ należy rozumieć Polską Grupę Zbrojeniową S.A., jej następców prawnych oraz wszelkie inne spółki objęte zakresem zastosowania Kodeksu Grupy PGZ.”

III. W § 55 po ust. 6 proponuje się dodać nowy ustęp 7 o następującej treści:

„7.  Dodatkowo uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

1) określenie misji i strategii Spółki oraz wskazywanie środków ich realizacji w świetle celu Spółki;

2) przyjęcie Kodeksu Grupy PGZ do stosowania przez Spółkę jako członka Grupy PGZ.”