Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A z siedzibą w Łodzi, 93-465 Łódź, ul. Dubois 119, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr :KRS 0000295398, na wniosek akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, złożony na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29.10.2021 roku na godzinę 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4a (Biuro Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.).

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu z dnia 8.12.2017 r., zmienionej Uchwałą Nr 3/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31.03.2021 r.
  6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.