ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE I DOSTAWĘ PODESTÓW OBSŁUGOWYCH DO ŚMIGŁOWCÓW TYPU MI-8 I MI-17

  Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. zapraszają do składania  ofert na: „Wykonanie i dostawę podestów obsługowych dedykowanych do śmigłowców typu Mi-8 i Mi-17” Termin realizacji zadania – zaproponowany przez wykonawcę (jednak nie dłuższy niż 3 m-ce.). Wycenę ryczałtową wynagrodzenia należy sporządzić w oparciu o:

  1. wizję lokalną,
  2. wytyczne inwestora (Wymagania techniczne)

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
Piotr Włodarczyk               – Kierownik Wydz. Płatowców i Śmigłowców           tel. 42 681 55 60  w. 150,
Tomasz Śpionek               – Samodzielny Inspektor ds. B.H.P.                         tel. 42 681 55 60  w. 237,
Wojciech Kwiatkowski       – Główny Mechanik                                               tel.  42 681 55 60 w. 208,
Cezary Makarow               – Koordynator ds. inwestycji                                    tel.  42 681 55 60 w. 291.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Wykonanie i dostawa podestów obsługowych do śmigłowców typu Mi-8 i Mi-17”w siedzibie Spółki, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.10.2021 r. do godziny 1400 (decyduje data wpływu do WZL-1). Rozpatrzenie ofert nastąpi do dn. 29.10.2021 r. Kryterium oceny ofert:

  • Cena                                                                        – 70 % wagi oferty,
  • Termin realizacji                                                         – 20 % wagi oferty,
  • Gwarancja                                                                 – 10 % wagi oferty (przy okresie maksymalnym do 5 lat)

. Oferty nie zawierające parafowanych i potwierdzonych załączników zamieszczonych na stronie internetowej WZL-1 S.A. z adresem www.wzl1.mil.pl nie zostaną rozpatrzone.   Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru oferty lub rezygnacji z jej wyboru oraz zmiany terminu rozpatrzenia ofert bez podania przyczyn. Zaproszenie nie dotyczy Przedsiębiorców w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe. Zamawiający informuje, iż w przypadku wartości oferty przekraczającej progi finansowe określone w Statucie Spółki, przed podpisaniem umowy konieczne będzie uzyskanie stosownych zgód korporacyjnych.