ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP FABRYCZNIE NOWEJ WYCINARKI WODNEJ „WATERJET 5D” DLA WOJSKOWYCH ZAKŁADACH LOTNICZYCH NR 1 S.A. w ŁODZI

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. ul. Dubois 119  93-465 Łódź

 

Zapraszają do składania  ofert na:

Zakup fabrycznie nowej wycinarki wodnej „WATERJET 5D”

Termin realizacji zadania – zaproponowany przez wykonawcę.

Wycenę ryczałtową wynagrodzenia należy sporządzić w oparciu o: formularz ofertowy

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Wojciech Kwiatkowski               –           tel.  42 681 55 60  w 208,

Marcin Winiecki                         –           tel.  42 681 55 60  w 242,

Aneta Rybczyńska                     –           tel.  42 681 55 60  w 208,

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „WATERJET 5D” w siedzibie Spółki, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.11.2021r. do godziny 1400 (decyduje data wpływu do WZL-1 S.A).

Rozpatrzenie ofert nastąpi do dn. 12.11.2021 r.

Kryterium oceny ofert:

  • Cena                    – 70 % wagi oferty,
  • Termin realizacji    – 20 % wagi oferty,
  • Gwarancja             – 10 % wagi oferty (przy okresie maksymalnym do 5 lat)

.

Oferty nie zawierające parafowanych i potwierdzonych załączników zamieszczonych na stronie internetowej WZL-1 S.A. z adresem www.wzl1.mil.pl nie zostaną rozpatrzone.

 

Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru oferty lub rezygnacji z jej wyboru oraz zmiany terminu rozpatrzenia ofert bez podania przyczyn. Zaproszenie nie dotyczy Przedsiębiorców w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe.

Zamawiający informuje, iż w przypadku wartości oferty przekraczającej progi finansowe określone w Statucie Spółki, przed podpisaniem umowy konieczne będzie uzyskanie stosownych zgód korporacyjnych.