ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ FILMÓW (SPOTU REKLAMOWEGO, FILMU HISTORYCZNEGO ORAZ FILMU PRODUKTOWEGO) ORAZ ICH DYSTRYBUCJĘ

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. (siedziba Spółki: ul. Dubois 119, 93-465 Łódź)  zapraszają do składania ofert na: „Realizację trzech filmów: spotu reklamowego, filmu produktowego promującego usługi świadczone przez Spółkę oraz filmu historycznego dokumentującego historię Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. oraz ich dystrybucję” Termin realizacji zadania – zaproponowany przez Wykonawcę (jednak nie dłuższy niż: w zakresie realizacji filmów – 6 miesięcy, dystrybucji  – 1 rok.).

Przedmiot zamówienia:

       Produkcja filmów:

 • Spotu reklamowego – ok. 30 sekund prezentującego działalność Wojskowych Zakładowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A.
 • Filmu produktowego  – ok. 5 minut prezentującego portfolio usługowe Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A.
 • Filmu historycznego – ok. 4 minut prezentującego historię Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A.

  Dystrybucja filmów:

  Spot reklamowy:

 • dystrybucja w kanałach mediów telewizyjnych regionalnych w okresie miesiąca (termin do uzgodnienia z Zamawiającym) – zakres częstotliwości oraz pasma emisji podlegają zaproponowaniu przez Wykonawcę,
 • dystrybucja w kanałach mediów telewizyjnych ogólnopolskich w okresie miesiąca (termin do uzgodnienia z Zamawiającym) – zakres częstotliwości oraz pasma emisji podlegają zaproponowaniu przez Wykonawcę;Film historyczny:
 • dystrybucja w kanałach mediów telewizyjnych regionalnych, premiera
  w ustalonym przez Zamawiającego terminie, powtórki min. 4 razy w okresie roku,
 • dystrybucja w kanałach mediów telewizyjnych ogólnopolskich premiera
  w ustalonym przez Zamawiającego terminie, powtórki min. 4 razy w okresie roku.

  Dodatkowe wymagania do przedmiotu zamówienia:

 • opracowanie harmonogramu pełnej realizacji zamówienia i przedłożenie go do akceptacji przez Zamawiającego,
 • pełne przygotowanie do wszystkich nagrań i animacji graficznych, zapewnienie pełnego, w pełni profesjonalnego sprzętu, grupy zdjęciowej i zasobów do pełnej realizacji materiałów filmowych całości zamówienia,
 • uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń do nagrań filmów i jego emisji, oraz wykorzystania wizerunków osób występujących w filmach,
 • zapewnienie ubezpieczeń niezbędnych do realizacji nagrań i filmów,
 • pełna, profesjonalna organizacja i realizacja planów zdjęciowych w tym znalezienie
  i dokumentacja lokalizacji wykorzystanej w filmach oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń, wszelki transport ludzi i sprzętu, zapewnienie wykwalifikowanej ekipy niezbędnej do realizacji filmów, nagrań i animacji graficznych oraz wszystkich innych elementów przewidzianych w koncepcji i scenariuszu Wykonawcy,
 • montaż filmów,
 • zakup muzyki i pełne udźwiękowienie filmów – Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie o nabyciu praw do wykorzystania wybranych fragmentów utworów muzycznych przy produkcji filmów będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
 • opracowanie i implementacja napisów końcowych oraz logotypów według potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego,
 • wprowadzanie poprawek i uwag zgłaszanych przez Zamawiającego, uzyskanie akceptacji Zamawiającego na poszczególnych etapach prac,
 • przekazanie Zamawiającemu praw autorskich do wszystkich powstałych materiałów filmowych i praw do wykorzystywania wszystkich materiałów zawartych w filmach oraz wszelkich utworów powstałych w wyniku realizacji umowy, do eksploatacji
  w celach promocyjnych we wszystkich rodzajach mediów, poprzez wszystkie możliwe prezentacje publiczne,
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo wpływu i podejmowania decyzji dotyczących doraźnych wyborów podczas procesu realizacji zamówienia,
 • Zamawiający nie pokrywa kosztów: podróży, ubezpieczenia, zakwaterowania oraz wyżywienia Wykonawcy i podmiotów z nim współpracujących z tytułu realizacji niniejszego Zamówienia, wyżej wymienione koszty winny być wkalkulowane przez Wykonawcę w całkowity koszt realizacji zamówienia,
 • Wykonawca, zapewni wszystkie niewymienione powyżej sprzęty i zasoby, lokalizacje lub prawa do wykorzystania lokalizacji, które okażą się konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

Ponadto:

Wykonawca zobowiązuje się przenieść majątkowe prawa autorskie z chwilą przekazania nagrań filmowych na nośniku BD-R i pendrive w formacie umożliwiającym łatwe odtworzenie na komputerach oraz ich emisję w Internecie i na antenie telewizji.

Przejście majątkowych praw autorskich powoduje przejście na Zamawiającego prawa do korzystania i rozpowszechniania filmów bez oznaczania ich autorstwa, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w dniu zawarcia umowy polach eksploatacji, w tym w szczególności:

 • użytkowania Utworu na własny użytek oraz użytek osób trzecich w celach związanych z przedmiotem działalności Zamawiającego;
 • utrwalenia Utworu na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.);
 • zwielokrotniania Utworu dowolną techniką w dowolnej ilości;
 • wprowadzania Utworu do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
  w tym do Internetu;
 • wyświetlania, publicznego odtwarzania Utworu;
 • nadawania za pomocą wizji, fonii oraz drogą satelitarną, elektroniczną jak również przy użyciu Internetu;
 • wykorzystania nośników, na których Utwór utrwalono;
 • wykorzystywania całości lub fragmentów Utworu w materiałach wydawniczych, w tym promocyjnych, reklamowych, informacyjnych i szkoleniowych, odpowiednio do przekazanego zakresu praw autorskich;

Wykonawca oświadcza, że do niego należą autorskie prawa majątkowe do Utworów powstałych w związku z wykonaniem zamówienia i że ma tytuł do przeniesienia tych praw na Zamawiającego.

W przypadku, gdy przedmiot zamówienia składa się z innych utworów, do których Wykonawcy nie przysługują wyłączne autorskie prawa majątkowe, Wykonawca oświadcza, iż posiada licencję umożliwiającą korzystanie z utworów składowych.

Wykonawca udziela Zamawiającemu, zezwolenia na korzystanie i rozporządzenie opracowaniami Utworu na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa powyżej.

Wykonawca przenosi na Zamawiającego uprawnienie do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworu i wykonywanie pozostałych praw zależnych.

Przeniesienie majątkowych praw autorskich nastąpi z chwilą wydania egzemplarza Utworu
w formie elektronicznej. Przejście majątkowych praw autorskich powoduje przejście na Zamawiającego własności egzemplarzy Utworów oraz nośników, na których utrwalono Utwór.

Utrwalone Utwory Wykonawca może wykorzystywać wyłącznie do celów dokumentacyjnych.

Zamawiający ma prawo do korzystania i rozpowszechniania Utworów oraz ich opracowania bez oznaczania ich autorstwa.

 

Wycenę ryczałtową wynagrodzenia należy sporządzić uwzględniając indywidualną cenę za poszczególny przedmiot zamówienia.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest Pani Agnieszka Koziara-Szczęsna  – specjalista ds. marketingu tel. 42 681 55 60/64 w.225.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFERTA NA REALIZACJĘ FILMÓW” w siedzibie Spółki, w nieprzekraczalnym terminie do 26.11.2021r. do godziny 1400 (decyduje data wpływu do WZL1). Rozpatrzenie ofert nastąpi do dn. 01.12.2021 r.

Kryterium oceny ofert:

 • Cena                                – 70 % wagi oferty,
 • Kanały dystrybucji              – 20 % wagi oferty,
 • Jakość produkcji materiału   – 10 % wagi oferty,  

Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru oferty, (w tym wyboru części składowych oferty) lub rezygnacji z jej wyboru oraz zmiany terminu rozpatrzenia ofert bez podania przyczyn.

Zaproszenie nie dotyczy Przedsiębiorców w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe.

W przypadku, gdy w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynie jedna oferta dopuszcza się możliwość wezwania oferenta celem przeprowadzenia negocjacji.

Celem oceny jakości produkcji, Oferent jest zobowiązany do złożenia, wraz z ofertą, filmów przez niego zrealizowanych (w formie linków do filmów lub na nośniku CD) oraz referencji lub innych dokumentów poświadczających prawidłową realizację zamówienia.

Zamawiający informuje, iż w przypadku wartości oferty przekraczającej progi finansowe określone w Statucie Spółki, przed podpisaniem umowy konieczne będzie uzyskanie stosownych zgód organów korporacyjnych.

Szczegółowe warunki współpracy, z uwzględnieniem powyższych wymagań, zostaną opracowane wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę.