ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ FIREWALLI FORTIGATE 200F dla WOJSKOWYCH ZAKŁADÓW LOTNICZYCH NR 1 S.A. w ŁODZI

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. ul. Dubois 119  93-465 Łódź

 

Zapraszają do składania  ofert na:

dostawę firewalli Fortigate 200F dla Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A.

Termin realizacji zadania – do 2021-12-31.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Krzysztof Bielatowicz       – Specjalista ds. Informatyki                           tel. 42 681 55 60 w. 200,

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „UTM WZL Nr 1” w‍ siedzibie Spółki, w nieprzekraczalnym terminie do dn. 26-11-2021r. do godziny 1400 (decyduje data wpływu do WZL-1 S.A).

Rozpatrzenie ofert nastąpi do dn. 03-12-2021 r.

Kryterium oceny ofert:

  • Cena – 100 % wagi oferty,

Oferty nie zawierające parafowanych i potwierdzonych załączników zamieszczonych na stronie internetowej WZL 1 S.A. z adresem https://wzl1.mil.pl nie zostaną rozpatrzone.

 

Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru oferty lub rezygnacji z jej wyboru oraz zmiany terminu rozpatrzenia ofert bez podania przyczyn. Zaproszenie nie dotyczy Przedsiębiorców w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe.

Zamawiający informuje, iż w przypadku wartości oferty przekraczającej progi finansowe określone w‍ Statucie Spółki, przed podpisaniem umowy konieczne będzie uzyskanie stosownych zgód korporacyjnych.