ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTARCZENIE FABRYCZNIE NOWEGO WYPOSAŻENIA BIUROWEGO

dla WOJSKOWYCH ZAKŁADÓW LOTNICZYCH NR 1 S.A. w ŁODZI

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. ul. Dubois 119  93-465 Łódź

zapraszają do składania ofert na: dostarczenie wyposażenia biurowego.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach, w szczególności w Zapytaniu ofertowym.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Małgorzata Milczarek Technolog ds. NDT tel.  42 681 55 60  wew. 187
Paweł Nowak Specjalista ds. badań i rozwoju tel.  42 681 55 60  wew. 238

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta WYPOSAŻENIE BIUROWE” w siedzibie Spółki, w nieprzekraczalnym terminie do dn. 29.11.2021 r. do godziny 1400

(decyduje data wpływu do WZL 1 S.A.).