ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH w WOJSKOWYCH ZAKŁADACH LOTNICZYCH NR 1 S.A. w ŁODZI Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. ul. Dubois 119  93-465 Łódź   Zapraszają do składania  ofert na: Wykonanie „Remontu budynku o nr wew. 1/55” na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. Termin realizacji zadania – zaproponowany przez wykonawcę (jednak nie dłuższy niż 6 m-cy.). Wycenę ryczałtową wynagrodzenia należy sporządzić w oparciu o:

  1. dokumentację projektową
  2. wizję lokalną,
  3. wytyczne inwestora.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Wojciech Kwiatkowski     –  Główny Mechanik                     tel.  42 681 55 60  w 208,

Cezary Makarow             –  Koordynator ds. inwestycji         tel.  42 681 55 60  w 291,

Waldemar Poros              –  Mistrz ds. energetycznych        tel.  42 681 55 60  w 274,

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Remont budynku 1/55” w siedzibie Spółki, w nieprzekraczalnym terminie do dn. 29.03.2021r. do godziny 1400 (decyduje data wpływu do WZL-1 S.A). Rozpatrzenie ofert nastąpi do dn. 31.03.2021 r. Kryterium oceny ofert:

  • Cena                                                                        – 70 % wagi oferty,
  • Termin realizacji                                                         – 20 % wagi oferty,
  • Gwarancja                                                                  – 10 % wagi oferty (przy okresie maksymalnym do 5 lat)

. Oferty nie zawierające parafowanych i potwierdzonych załączników zamieszczonych na stronie internetowej WZL-1 S.A. z adresem www.wzl1.mil.pl nie zostaną rozpatrzone.   Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru oferty lub rezygnacji z jej wyboru oraz zmiany terminu rozpatrzenia ofert bez podania przyczyn. Zaproszenie nie dotyczy Przedsiębiorców w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe. Zamawiający informuje, iż w przypadku wartości oferty przekraczającej progi finansowe określone w Statucie Spółki, przed podpisaniem umowy konieczne będzie uzyskanie stosownych zgód korporacyjnych.