ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTARCZENIE FABRYCZNIE NOWEGO STACJONARNEGO DEFEKTOSKOPU DO BADAŃ METODĄ MAGNETYCZNO-PROSZKOWĄ
dla WOJSKOWYCH ZAKŁADÓW LOTNICZYCH NR 1 S.A. w ŁODZI

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. ul. Dubois 119  93-465 Łódź

 

zapraszają do składania ofert na:

dostarczenie stacjonarnego defektoskopu do badań metodą magnetyczno-proszkową.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach, w szczególności w Zapytaniu ofertowym.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Małgorzata Milczarek Technolog ds. NDT tel.  42 681 55 60  wew. 187
Grzegorz Sudański Technolog ds. NDT tel.  42 681 55 60  wew. 187
Rafał Sut Technolog ds. NDT tel.  42 681 55 60  wew. 187
Paweł Nowak Specjalista ds. badań i rozwoju tel.  42 681 55 60  wew. 238

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta DEFEKTOSKOP MT” w siedzibie Spółki, w nieprzekraczalnym terminie do dn. 14.04.2021 r. do godziny 1400 (decyduje data wpływu do WZL-1 S.A.).